BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Pontus hayali

Pontus hayali

Ana­do­lu, Bal­kan­lar ve Kaf­kas­ya son de­re­ce önem­li stra­te­jik böl­ge­ler­dir. Geç­miş­ten gü­nü­mü­ze bu böl­ge­le­re ha­kim olan im­pa­ra­tor­luk­lar ve dev­let­ler uzun ömür­lü ol­muş­lar­dır. Bu­nun en son mi­sal­le­ri Ro­ma, Bi­zans ve Os­man­lı İm­pa­ra­tor­luk­la­rı­dır. Dün­ya ha­ki­mi­ye­ti pe­şin­de olan em­per­ya­list güç­ler bu üç böl­ge­de giz­li ve aşi­kâ­re bö­lü­cü ve em­per­ya­list fa­ali­yet­ler yap­mak­ta­dır. An­cak Bal­kan­lar Os­man­lı son­ra­sı de­vam­lı ka­rı­şık­lık­lar için­de bu­nal­mış­tır. Bu yüz­den geç­miş­te Os­man­lı­ya is­yan eden­ler gü­nü­müz­de Os­man­lı dev­ri­ni arar ol­muş­tur. Kaf­kas­ya’ya ge­lin­ce bir yı­ğın ih­ti­laf yu­ma­ğı için­de yu­var­lan­mak­ta­dır. Kaf­kas­ya’da ya­şa­yan­la­rın bir­li­ği ve bir kon­fe­de­ras­yon ça­tı­sı al­tın­da bir­leş­me­me­si için bir­bi­ri­ne düş­man et­mek­te­dir­ler.Ana­do­lu, Bal­kan­lar ve Kaf­kas­ya son de­re­ce önem­li stra­te­jik böl­ge­ler­dir. Geç­miş­ten gü­nü­mü­ze bu böl­ge­le­re ha­kim olan im­pa­ra­tor­luk­lar ve dev­let­ler uzun ömür­lü ol­muş­lar­dır. Bu­nun en son mi­sal­le­ri Ro­ma, Bi­zans ve Os­man­lı İm­pa­ra­tor­luk­la­rı­dır. Dün­ya ha­ki­mi­ye­ti pe­şin­de olan em­per­ya­list güç­ler bu üç böl­ge­de giz­li ve aşi­kâ­re bö­lü­cü ve em­per­ya­list fa­ali­yet­ler yap­mak­ta­dır. An­cak Bal­kan­lar Os­man­lı son­ra­sı de­vam­lı ka­rı­şık­lık­lar için­de bu­nal­mış­tır. Bu yüz­den geç­miş­te Os­man­lı­ya is­yan eden­ler gü­nü­müz­de Os­man­lı dev­ri­ni arar ol­muş­tur. Kaf­kas­ya’ya ge­lin­ce bir yı­ğın ih­ti­laf yu­ma­ğı için­de yu­var­lan­mak­ta­dır. Kaf­kas­ya’da ya­şa­yan­la­rın bir­li­ği ve bir kon­fe­de­ras­yon ça­tı­sı al­tın­da bir­leş­me­me­si için bir­bi­ri­ne düş­man et­mek­te­dir­ler. Ana­do­lu’da­ki du­rum ise Gü­ney­do­ğu’da Kür­dis­tan, do­ğu­da Er­me­nis­tan, ku­zey­do­ğu Ka­ra­de­niz’de Pon­tus, İs­tan­bul sur­la­rı için­de -Va­ti­kan mi­sa­li- Or­to­doks bir dev­let ve bi­la­ha­re Bi­zans’ın hort­la­tıl­ma­sı, Ege’de İyon­ya pro­je­le­ri mev­cut­tur. M.Ö. 300 yıl­la­rın­da ku­ru­lan Pon­tus dev­le­ti Ro­ma, Bi­zans ve Sel­çuk­lu İm­pa­ra­tor­luk­la­rı­nın eya­le­ti idi. Sel­çuk­lu­la­rın yı­kı­lı­şın­dan son­ra 200 yıl ba­ğım­sız kal­dı. Fa­tih Sul­tan Meh­med Ha­nın Trab­zon ve ku­zey­do­ğu Ka­ra­de­niz’i fet­hi ile Pon­tus ta­ri­he ka­rış­tı. Hı­ris­ti­yan Ba­tı nez­din­de Pon­tus ha­ya­li de­vam et­mek­te­dir. Dün­ya­nın 5 kı­ta­sın­da 155 adet Pon­tus der­ne­ği fa­ali­yet­te­dir. Prof. Dr. Anıl Çe­çen’in Pon­tus ve Ha­zar ya­zı­sı­na gö­re: “155 Pon­tus Der­ne­ği­nin dü­zen­li ola­rak ka­tıl­dı­ğı Pon­tus Kon­gre­le­ri her yıl dün­ya­nın çe­şit­li ül­ke­le­rin­de ya­pı­lır­ken Yu­na­nis­tan üze­rin­den Av­ru­pa Bir­li­ği ve Ame­ri­ka Bir­le­şik Dev­let­le­ri de bu ça­lış­ma­la­ra ka­rış­mak­ta. Ay­rı­ca Va­ti­kan ve di­ğer Hı­ris­ti­yan ki­li­se­le­ri de ben­ze­ri ça­lış­ma­lar yap­mak­ta­dır­lar. Or­to­doks ala­nı için­de ol­du­ğun­dan Do­ğu Ka­ra­de­niz ile Rus­ya dev­le­ti de ya­kın­dan il­gi­len­mek­te ve muh­te­mel bir Pon­tus ya­pıl­ma­sı­nı Or­to­doks ki­li­se­si ara­cı­lı­ğıy­la Rus­ya Dev­le­ti de ken­di de­ne­ti­mi al­tı­na al­mak is­te­mek­te­dir. Pon­tus ha­ya­li­nin hort­la­ma­sın­da Hı­ris­ti­yan­lık ve Or­to­doks­luk kul­la­nı­lır bu böl­ge­de. Geç­miş­ten bu ya­na ça­lış­ma­la­rı­nı sür­dü­ren ki­li­se­ler öne çık­mak­ta­dır... “
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 93392
  % 0.24
 • 5.3922
  % -0.88
 • 6.1468
  % -0.81
 • 6.944
  % -0.85
 • 223.618
  % -0.75
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT