BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kurbanlıklar şehre girdi

Kurbanlıklar şehre girdi

Kur­ban Bay­ra­mına sayılı günler kala, İs­tan­bul’un çe­şit­li semt­le­rin­de ku­ru­lan sa­tış a­lan­la­rı­na kur­ban­lık­la­rın ge­ti­ril­me­si­ne baş­lan­dıYur­dun dört bir kö­şe­sin­den İs­tan­bul’a TIR’lar­la ve kam­yon­lar­la ge­ti­ri­le­rek be­le­di­ye­ler ta­ra­fın­dan ku­ru­lan hay­van pa­zar­la­rı­na sa­hip­le­ri ta­ra­fın­dan in­di­ri­len bü­yük­baş kur­ban­lık­lar, sa­hip­le­ri­ne zor an­lar ya­şat­tı. Kur­ban­lık­la­rın kam­yon­lar­dan in­di­ril­me­si sı­ra­sın­da ba­zı­la­rı­nın düş­tü­ğü, ba­zı­la­rı­nın ise an­cak 4-5 ki­şi ta­ra­fın­dan güç­lük­le in­di­ri­le­bil­di­ği göz­len­di. Bay­burt’tan ge­len Ah­met De­mir, yıl bo­yun­ca bes­le­dik­le­ri bü­yük­baş hay­van­la­rı sat­mak için gel­dik­le­ri­ni, fi­yat­la­rın ise 2 bin YTL ile 4 bin YTL ara­sın­da de­ğiş­ti­ği­ni söy­le­di. AV­RU­PA’DAN GÖZ­LEM­Cİ HE­YET Bu ara­da İs­tan­bul Ve­te­ri­ner He­kim­ler Oda­sı Baş­ka­nı Tah­sin Ye­şil­de­re, Kur­ban Bay­ra­mı do­la­yı­sıy­la Av­ru­pa’dan, hay­van­lar­la il­gi­li bir si­vil top­lum ku­ru­lu­şu­nun tem­sil­ci­le­ri­nin kur­ban­lık sa­tış ve ke­sim yer­le­rin­de göz­lem­ler­de bu­lun­mak ve ra­por ha­zır­la­mak üze­re İs­tan­bul’a ge­le­ce­ği­ni bil­dir­di. Kur­ban Bay­ra­mı se­be­biy­le dü­zen­le­nen ba­sın top­lan­tı­sın­da ko­nu­şan Ye­şil­de­re, bay­ram yak­la­şır­ken ba­zı kur­ban sa­tış yer­le­ri­ni gez­di­ği­ni ve bu­nun so­nu­cun­da İs­tan­bul’da ön­ce­ki yıl­lar­da ya­şa­nan man­za­ra­la­rın yi­ne tek­rar et­me­ye baş­la­dı­ğı­nı ile­ri sür­dü. Ye­şil­de­re, hay­van­la­rın Kars’tan hiç din­len­di­ril­me­den ge­ti­ril­di­ği­ni, ko­yun­la­rın kam­yon­lar­dan atı­la­rak in­di­ril­dik­le­ri­ni ve mer­kez­le­rin ça­mur der­ya­sı ol­du­ğu­nu id­di­a et­ti. Ye­şil­de­re, İs­tan­bul’da­ki kur­ban man­za­ra­sın­dan “utan­dık­la­rı­nı” an­cak yi­ne de eş­lik ede­cek­le­ri Av­ru­pa­lı gru­bu Zey­tin­bur­nu ve Göz­te­pe’de­ki kur­ban­lık alan­la­rı­na gö­tü­re­cek­le­ri­ni kay­det­ti.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT