BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ya­tı­rım­cı Er­ge­ne Va­di­si’ni seç­ti

Ya­tı­rım­cı Er­ge­ne Va­di­si’ni seç­ti

Geç­ti­ği­miz haf­ta ya­sa­laş­tı­rı­lan “Var­lık Ba­rı­şı” son dö­nem­de bü­yük dur­gun­luk ge­çi­ren ko­nut sek­tö­rü­nü ha­re­ket­len­dir­di.Geç­ti­ği­miz haf­ta ya­sa­laş­tı­rı­lan “Var­lık Ba­rı­şı” son dö­nem­de bü­yük dur­gun­luk ge­çi­ren ko­nut sek­tö­rü­nü ha­re­ket­len­dir­di. Ye­ni ya­sa­nın çık­ma­sıy­la bir­lik­te, Top­lu Ko­nut İda­re­si’nin Çor­lu’da ge­liş­tir­di­ği ilk kay­nak ge­liş­tir­me pro­je­si olan Er­ge­ne Va­di­si Ev­le­ri, ya­tı­rım­cı­la­rın akı­nı­na uğ­ra­ma­ya baş­la­dı. TO­Kİ-Em­lak GYO ve­ri­le­ri­ne gö­re ha­zi­ran ayın­dan be­ri sa­tış bi­rin­ci­si olan Er­ge­ne Va­di­si Ev­le­ri, son dö­nem­de yurt içi­ne gi­ren dış kay­nak­lar­dan da en yük­sek pay alan ko­nut pro­je­si ol­du. Mak­ro İn­şa­at Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Er­can Uyan, ya­tı­rım­cı­la­rın par­lak ge­le­cek va­de­den pro­je­le­re yö­nel­dik­le­ri­ne dik­kat çe­ke­rek, İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si sı­nır­la­rı­na 8 km. me­sa­fe­de­ki Çor­lu’nun yük­sek po­tan­si­yel ta­şı­dı­ğı­nı kay­det­ti. 1500 fab­ri­ka­ya ev sa­hip­li­ği ya­pan Çor­lu, bir­kaç yıl için­de fa­ali­ye­te geç­me­si plan­la­nan Tür­ki­ye’nin ilk lo­jis­tik kö­yü ile ‘en kâr­lı ge­le­cek’ va­at eden ya­tı­rım ala­nı ola­rak de­ğer­len­di­ri­li­yor.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT