BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > AYBAR: Dünyadaki 15 araçtan biri Türkiye’den gidiyor 

AYBAR: Dünyadaki 15 araçtan biri Türkiye’den gidiyor 

Oto­mo­tiv sek­tö­rün­e mo­ral ge­rek­ti­ği­ni be­lir­ten Renault Mais Genel Müdürü Ay­bar, “Ye­ni adım at­mak için böy­le bir des­te­ğe ih­ti­ya­cı­mız var” de­diRe­na­ult Ma­is Ge­nel Mü­dü­rü ve Oto­mo­bil Dis­tri­bü­tör­le­ri Der­ne­ği (ODD) Baş­ka­nı İb­ra­him Ay­bar, oto­mo­tiv sek­tö­rün­de de­vam­lı­lı­ğın sağ­lan­ma­sı ve ile­ri­ye doğ­ru adım atı­la­bil­me­si için; Tür­ki­ye’nin mev­cut po­tan­si­ye­liy­le bir­lik­te mo­ral or­ta­mı­nın da ko­run­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni söy­le­di. Mer­sin Oto­mo­bil ve Ti­ca­ri Araç­lar Fua­rı’nın açı­lı­şın­da bir ko­nuş­ma ya­pan Ay­bar, Tür­ki­ye’nin dün­ya eko­no­mi­sin­de 17, Av­ru­pa eko­no­mi­sin­de de 6. sı­ra­da yer al­ma­sın­da oto­mo­tiv sek­tö­rü­nün önem­li bir pa­yı ol­du­ğu­na dik­kat çe­ke­rek, “Bu­gün ge­li­nen nok­ta­da dün­ya­da üre­ti­len her 15 araç­tan bi­rin­de Tür­ki­ye’nin im­za­sı var. Tür­ki­ye’de üre­ti­mi ya­pı­lan 1 mil­yon adet oto­mo­bil 100’ün üze­rin­de ül­ke­ye ih­raç edi­li­yor. Sek­tör ay­nı za­man­da yüz bin­ler­ce in­sa­na is­tih­dam oluş­tu­ru­yor. Sek­tör­de de­vam­lı­lı­ğın sağ­lan­ma­sı ve ile­ri­ye doğ­ru adım atı­la­bil­me­si için; Tür­ki­ye’nin mev­cut po­tan­si­ye­liy­le bir­lik­te mo­ral or­ta­mı­nın da ko­run­ma­sı ge­re­ki­yor” de­di. Dün­ya­nın ön­de ge­len mar­ka­la­rı­nın son mo­del ürün­le­ri­nin ser­gi­len­di­ği fua­rı en az 500 bin ki­şi­nin zi­ya­ret et­me­si bek­le­ni­yor. ARAÇ AL­MAK İÇİN CA­ZİP DÖ­NEM Re­na­ult Sa­tış ve Şe­be­ke Mü­dü­rü Me­rih Tü­zün ise, ya­şa­nan glo­bal kri­zin­ de et­ki­siy­le ta­lih­siz dö­ne­min ya­şan­ma­sı­nın ya­nı sı­ra oto­mo­bil al­mak için çok ca­zip dö­ne­min için­de bu­lu­nul­du­ğu­nu bil­dir­di. Tü­zün, “Çün­kü oto­mo­tiv mar­ka­la­rı her yı­lın son 3 ayın­da en el­ve­riş­li şart­la­rı su­nar. Tüm oto­mo­bil­ci­ler cid­di kam­pan­ya­lar­la yı­lı en iyi şe­kil­de bi­tir­me­ye ça­lı­şı­yor” de­di. Hü­kü­me­tin eko­no­mik pa­ket ha­zır­la­dı­ğı­nı ha­tır­la­tan Tü­zün, kriz or­ta­mın­da ken­di­le­ri için en gü­zel ha­be­rin ver­gi­ler­de­ki dü­zen­le­me­ler­le ya­pı­la­cak in­di­rim ola­ca­ğı­nı kay­det­ti. Tü­zün, “Asıl önem­li olan ver­gi yük­le­ri­nin Av­ru­pa stan­dart­la­rı­na ka­vuş­tu­rul­ma­sı” de­di. (İHA) 2010’dan itibaren tamamen elektrikli motorlar göreceğiz Oto­mo­tiv sek­tö­rü­nün bun­dan son­ra­ki ge­le­ce­ği­nin fark­lı ener­ji ara­yı­şı­na doğ­ru gi­de­ce­ği­ni an­la­tan İb­ra­him Ay­bar, “Ar­tık bil­di­ği­niz gi­bi fo­sil kay­nak­lı ya­kıt­la­rın so­nu gö­rün­dü. Önü­müz­de­ki 20 yıl­lık sü­reç­te bu ya­kıtla­rın üre­ti­min­de de azal­ma­lar gö­re­ce­ğiz’’ de­di. Bu azal­ma­dan her­ke­sin tah­min ede­bi­le­ce­ği gi­bi mut­lak su­ret­le oto­mo­tiv sek­tö­rü­nün de et­ki­le­ne­ce­ği­ni vur­gu­la­yan Ay­bar, “Bu­nun için yak­la­şık 10 yıl ön­ce­sin­den be­ri araş­tır­ma­lar ya­pı­lı­yor. Bu ça­lış­ma­lar, fark­lı ener­ji kay­nak­la­rı­nı oto­mo­tiv sek­tö­rü­ne ka­zan­dır­ma­ya yö­ne­lik. Ya­pı­lan ça­lış­ma­lar kap­sa­mın­da 2010 yı­lın­dan iti­ba­ren ti­ca­ri araç­lar­da sı­kış­tı­rıl­mış ya­kıt­lar ve­ya ta­ma­men elek­trik­li mo­tor­lar gör­me­ye baş­la­ya­cak­sı­nız” de­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT