BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > ­Do­lar al­mak ve sat­mak i­çin çok a­ce­le e­di­li­yor

­Do­lar al­mak ve sat­mak i­çin çok a­ce­le e­di­li­yor

E­ko­no­mik ve­ri ve a­çık­la­ma­lar, Av­ru­pa Mer­kez Ban­ka­sının fa­iz ka­ra­rı, D­JI ve İMKB’nin ilk des­tek se­vi­ye­le­ri­nin ya­kın­dan ta­kip e­dil­me­si ge­re­ki­yorABD’nin ye­ni baş­ka­nı Oba­ma’nın eko­no­mi kur­may­la­rıy­la bir­lik­te pi­ya­sa­la­rı kur­tar­mak için ye­ni plan açık­la­ma­sı, Ci­ti­bank’ın kur­ta­rıl­ma­sı, Av­ru­pa Mer­kez Ban­ka­sı­nın önü­müz­de­ki haf­ta top­lan­tı­sın­da fa­iz in­di­ri­mi­ne gi­de­bi­le­ce­ği bek­len­ti­si bor­sa ve em­ti­ya pi­ya­sa­la­rı­na alım getirdi, do­lar ise de­ğer kay­bet­ti. ABD’de DJI yüz­de 10, Av­ru­pa’da Dax yüz­de 12, Cac yüz­de 13, As­ya’da Ja­pon bor­sa­sı Nikx yüz­de 8 ar­tar­ken Uzak Do­ğu’da Çin Şan­gay bor­sa­sı haf­ta­lık baz­da yüz­de 5 düş­tü. Dün­ya bor­sa­la­rın­da­ki ka­rı­şık se­yir­den çok da­ha iyi per­for­mans ser­gi­le­yen İMKB, haf­ta­yı yüz­de 17 prim­le kapattı, do­lar yüz­de 6.5 de­ğer kay­bet­ti. TAH­TAKA­LE SA­TI­ŞA GEÇ­Tİ Eu­ro ve yen kar­şı­sın­da de­ğer kay­be­den do­lar, YTL kar­şı­sın­da da haf­ta­lık baz­da 10.8 Ykr de­ğer kay­bet­ti. Bir ön­ce­ki haf­ta bor­sa ya­tı­rım­cı­sı ‘ayı tu­za­ğı’na çe­kil­mek is­ten­me­si, pi­ya­sa­lar­da yük­se­len tan­si­yon­dan do­la­yı Tah­ta­ka­le ve ban­ka­la­ra­ra­sı iş­lem­ler­de yük­se­li­şe ge­çen do­lar 1.73 YTL’ye ka­dar yük­sel­dik­ten son­ra haf­ta­yı 1.678 YTL’den ka­pa­mış­tı. Haf­ta­lar ön­ce­sin­den uyar­dı­ğı­mız gi­bi bor­sa­lar­da­ki sert dü­şü­şün ver­di­ği mo­ral bo­zuk­lu­ğuy­la dün­ya bor­sa­la­rın­da sa­tı­şa yö­ne­len ya­tı­rım­cı, yurt için­de de İMKB’de sa­tış yap­mak­la kal­ma­yıp do­lar al­ma­ya zor­lan­dı. ‘Dö­viz yük­se­lir’ kor­ku­suy­la pi­ya­sa­da­ki an­lam­sız su­ni alım­lar ye­ri­ni sa­tı­şa bı­rak­tı. ‘ÖN­CE BEN’DEN VAZ­GE­ÇİN Cu­ma gü­nü­nü 1.678 YTL’den ka­pa­tan do­lar, haf­ta­ya ye­ni bir gep’le 1.63 YTL’den baş­la­dı. Bor­sa­da­ki ha­cim­li yük­se­liş, pi­ya­sa­la­ra mo­ral olun­ca do­lar 1.6 YTL’nin de üze­rin­de tutunamadı ve haf­ta­yı 1.57 YTL’den ta­mam­la­dı. Ay­lar­dır Tah­ta­ka­le’de ya­şa­nan­la­ra bak­tı­ğı­mız­da 1.7 YTL ve üze­ri­ni sa­tış fır­sa­tı ola­rak de­ğer­len­di­ren ya­tı­rım­cı ace­le edip 1.6 YTL’nin al­tın­dan he­men alıp ye­ri­ne koy­ma­ya ça­lı­şı­yor. Haf­ta için­de ya­tı­rım­cı­dan ge­len bir çok te­le­fon bu tes­pi­ti­mi­zi doğ­ru­lu­yor. Do­la­rın kı­sa va­de­li 1.5355 (gep) - 1.418 (gep) des­tek ve 1.58 - 1.59 (5 - 22 gün­lük or­ta­la­ma­la­rı) - 1.67 (gep) di­renç se­vi­ye­le­ri var. Çı­kış­ta, ‘pi­ya­sa­ya sa­tış gel­me­den ben sa­ta­yım’ di­yen ya­tı­rım­cı dü­şüş­te des­tek se­vi­ye­si­ne gel­me­den ay­nı ta­vır içi­ne gi­rip ‘kim­se al­ma­dan ben alıp ma­lı­mı ke­na­ra ko­ya­yım’ man­tı­ğıy­la ha­re­ket edin­ce, do­lar ye­te­rin­ce dü­şe­mi­yor. DJI yüz­de 10 yük­sel­di Dün­ya bor­sa­la­rı­nın dik­kat­le ta­kip et­ti­ği ve bir ön­ce­ki haf­ta ‘ayı tu­za­ğı’ for­mas­yo­nu­nu ba­şa­rıy­la ta­mam­la­yan DJI bor­sa­sı 3.5 gün­lük haf­ta­yı yüz­de 10 ar­tıy­la 8.829 pu­an­dan ka­pat­tı. Haf­ta için­de gör­dü­ğü 8.931 pua­na çok ya­kın ka­pa­nan pi­ya­sa, Şük­ran Gü­nü se­be­biy­le 1.5 gün ka­pa­lı kal­dı. Oba­ma’nın ye­ni eko­no­mik kur­may­la­rı­nı açık­la­ma­sı ve bu isim­le­rin pi­ya­sa­lar ta­ra­fın­dan ka­bul gör­me­si DJI en­dek­si­nin ay­lık or­ta­la­ma se­vi­ye­si­nin üze­rin­den ka­pan­ma­sı­nı sağ­la­dı. Haf­ta­lık or­ta­la­ma se­vi­ye­si­nin alt­tan ge­lip ay­lık or­ta­la­ma se­vi­ye­si­ni 8.677 pu­an­da kes­mek üze­re ol­ma­sı bu se­vi­ye­yi önem­li bir des­tek ha­li­ne ge­ti­ri­yor. Kı­sa va­de­de bu se­vi­ye­nin üze­rin­de tu­tun­ma­sı ha­lin­de 9.150 - 9.200 - 9.500 (bol­len­ger üst sı­nı­rı) di­renç se­vi­ye­le­ri var. Ben­zer tek­nik gö­rün­tü­ler Av­ru­pa, Ja­pon­ya ve İMKB’de de gö­rü­lü­yor. Beklentilerimiz İMKB’de 25.400 des­te­ği­ne dik­kat Bir ön­ce­ki haf­ta 20.900 pua­na ka­dar düş­tük­ten son­ra haf­ta­yı 21.965 pu­an­dan ka­pa­tan İMKB 100 en­dek­si, ge­çen haf­ta bo­yun­ca dış bor­sa­lar­dan da­ha iyi per­for­mans ser­gi­le­di. Kü­çük bir gep’le 22.603 pu­an­dan baş­la­dı­ğı haf­ta için­de 25.846 pua­na ka­dar yük­se­len en­deks, haf­ta­lık baz­da yüz­de 17 ar­tış­la 25.715 pu­an­dan ka­pan­dı. DJI’de ol­du­ğu gi­bi haf­ta­yı ay­lık or­ta­la­ma se­vi­ye­si­nin üze­rin­de ka­pa­tan ve haf­ta­lık or­ta­la­ma se­vi­ye­si­nin alt­tan ge­lip kes­mek üze­re ol­ma­sı, 25.400 se­vi­ye­si­ni önem­li bir des­tek ha­li­ne ge­ti­ri­yor. Kı­sa va­de­li 25.400 - 22.260 des­tek ve 26.780 - 27.855 (gep’le­ri) di­renç se­vi­ye­le­ri var. Ay­lık or­ta­la­ma se­vi­ye­si­nin üze­rin­de ka­pa­nan en­dek­sin, kı­sa ve or­ta va­de­li tek­nik gö­rün­tü­sü olum­lu­ya dön­dü. Önü­müz­de­ki haf­ta şir­ket bi­lan­ço­la­rı, ve­ri ve açık­la­ma­la­rın ya­nı sı­ra Av­ru­pa Mer­kez Ban­ka­sı’nın fa­iz ka­ra­rı, içe­ri­de ekim ayı enf­las­yon ra­kam­la­rı ya­kın­dan ta­kip edi­le­cek.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 91445
  % -1.5
 • 5.4513
  % -0.73
 • 6.1428
  % -1.25
 • 7.0355
  % -0.45
 • 211.13
  % -0.42
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT