BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Mar­ma­ray’da güvenlik tat­bi­katı

Mar­ma­ray’da güvenlik tat­bi­katı

Ha­zır­la­nan se­nar­yo ge­re­ği, is­tas­yon ka­zı ala­nın­da pat­la­ma ve yan­gın mey­da­na gel­di.Ha­zır­la­nan se­nar­yo ge­re­ği, is­tas­yon ka­zı ala­nın­da pat­la­ma ve yan­gın mey­da­na gel­di. Acil du­rum si­re­ni­nin çal­ma­sıy­la bir­lik­te, şan­ti­ye­de­ki acil du­rum gö­rev­li­le­rin­ce yan­gı­nın çık­tı­ğı alan­da ça­lı­şan iş­çi­le­rin tah­li­ye­si ger­çek­leş­ti­ril­di. Da­ha son­ra, is­tas­yon ka­zı ala­nın­da­ki yan­gın sön­dü­rü­le­rek, bay­gın hal­de ya­tan bir iş­çi gö­rev­li­ler­ce sed­yey­le şan­ti­ye ala­nın­da­ki gü­ven­li böl­ge­ye ta­şın­dı. Şan­ti­ye ala­nın­da­ki vinç­te ça­lı­şan ve pat­la­ma­dan et­ki­le­ne­rek ya­ra­la­nan bir iş­çi­ye de mü­da­ha­le edil­di. Mar­ma­ray ça­lış­ma­sı­nı yü­rü­ten Ga­ma-Nu­rol Hol­ding Ka­li­te Mü­dü­rü Bü­lent Ça­kar, acil du­rum­la il­gi­li her­han­gi bir olay söz ko­nu­su ol­du­ğun­da, bu­na na­sıl mü­da­ha­le edi­le­ce­ğiy­le il­gi­li en­di­şe­le­ri gi­der­mek için tat­bi­kat­lar yap­tık­la­rı­nı söy­le­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 91630
  % 2.1
 • 4.7866
  % -1.01
 • 5.5944
  % -1.16
 • 6.3074
  % -1.67
 • 189.176
  % -2.18
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT