BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > AL­MAN pro­fe­sö­re so­ruş­tur­ma

AL­MAN pro­fe­sö­re so­ruş­tur­ma

An­ka­ra Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­lı­ğı, Av­ru­pa Par­la­men­to­sun­da dü­zen­le­nen “Der­sim” ko­nu­lu kon­fe­rans­ta, “Ata­türk ya­şa­say­dı sa­vaş sa­nı­ğı ola­rak yar­gı­lan­ma­sı ge­re­kir­di” şek­lin­de ko­nu­şan Bre­men Üni­ver­si­te­si Öğ­re­tim Üye­si Prof. Dr. Ro­nald Münch hak­kın­da so­ruş­tur­ma baş­lat­tı.An­ka­ra Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­lı­ğı, Av­ru­pa Par­la­men­to­sun­da dü­zen­le­nen “Der­sim” ko­nu­lu kon­fe­rans­ta, “Ata­türk ya­şa­say­dı sa­vaş sa­nı­ğı ola­rak yar­gı­lan­ma­sı ge­re­kir­di” şek­lin­de ko­nu­şan Bre­men Üni­ver­si­te­si Öğ­re­tim Üye­si Prof. Dr. Ro­nald Münch hak­kın­da so­ruş­tur­ma baş­lat­tı. Cum­hu­ri­yet Sav­cı­sı Kür­şat Kay­ral ta­ra­fın­dan yü­rü­tü­le­cek so­ruş­tur­ma, 5816 sa­yı­lı Ata­türk Hak­kın­da İş­le­nen Suç­lar Hak­kın­da Ka­nun’un 1. ve 2. mad­de­le­ri uya­rın­ca ger­çek­leş­ti­ri­le­cek. So­ruş­tur­ma­da, 13 Ka­sım ta­ri­hin­de dü­zen­le­nen “Der­sim” ko­nu­lu kon­fe­ran­sa ka­tı­lan DTP’li mil­let­ve­kil­le­ri Ay­sel Tuğ­luk ve Şe­ra­fet­tin Ha­lis’in ko­nuş­ma­la­rı da in­ce­le­me­ye alı­na­cak.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT