BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Sah­te mut­lu­luk!

Sah­te mut­lu­luk!

Fa­vo­ri ol­ma­nın pa­ra et­me­di­ği Sa­ra­çoğ­lu Sta­dı’nda, gü­len ta­raf “bit­ti, tü­ken­di” de­ni­len F.Bah­çe ol­du... Türk fut­bo­lu­na ne­re­dey­se bir asır­dır renk ka­tan iki ta­kı­mın dün ge­ce­ki ma­çın­da, fut­bol adı­na gü­zel, ka­li­te­li iş­le­ri göz­ler­ken, bu kar­şı­laş­ma­nın ev sa­hi­bi adı­na çok den­ge­le­ri de­ğiş­tir­di­ği­ne şa­hit ol­duk...Fa­vo­ri ol­ma­nın pa­ra et­me­di­ği Sa­ra­çoğ­lu Sta­dı’nda, gü­len ta­raf “bit­ti, tü­ken­di” de­ni­len F.Bah­çe ol­du... Türk fut­bo­lu­na ne­re­dey­se bir asır­dır renk ka­tan iki ta­kı­mın dün ge­ce­ki ma­çın­da, fut­bol adı­na gü­zel, ka­li­te­li iş­le­ri göz­ler­ken, bu kar­şı­laş­ma­nın ev sa­hi­bi adı­na çok den­ge­le­ri de­ğiş­tir­di­ği­ne şa­hit ol­duk... Ne Por­to ye­nil­gi­si, ne lig­de kay­be­di­len pu­an­lar... F.Bah­çe ta­raf­ta­rı, bun­la­rın hep­si­ne “Boş ver” çe­ki­yor şim­di... Ho­ca­sıy­la kav­ga­lı Ka­zım­lı, kad­ro­suy­la ilk ya­rı­da Be­şik­taş’a çok gol po­zis­yo­nu ve­ren sa­rı-la­ci­vert­li­ler, es­ki ka­le­ci­le­ri Rüş­tü‘nün bü­yük ik­ra­mı iki gol­le hiç um­ma­dık­la­rı an­da iki de­fa, öne geç­ti­ler... He­le ilk gol­de, Rüş­tü‘ye ha­ta ko­nu­sun­da eş­lik eden İb­ra­him To­ra­man‘ın da, dün bel­ki de, fut­bol ha­ya­tı­nın en kö­tü oyun­la­rın­dan bi­ri­ni ser­gi­le­di­ği­ne şa­hit ol­duk... Ta­bii Be­şik­taş de­fan­sın­da bir de Gök­han Zan prob­le­mi var... Güi­za‘nın at­tı­ğı ikin­ci gol­de, Vol­kan‘ın ta­a ka­le­den gön­der­di­ği uzun top­ta Za­po­tocny ile aval aval ba­kar­ken, İs­pan­yol gol­cü­ye (bi­ze gö­re bi­raz da of­sayt ko­kan po­zis­yon­da) mü­kem­mel bir gol at­ma fır­sa­tı ve­re­rek, bel­ki de onun bun­dan son­ra­ki gol yol­la­rı­nı da aç­tı­lar... Cis­se‘nin atıl­dı­ğı 42. da­ki­ka­ya ka­dar as­lın­da ra­kip ka­le­de fır­sat ya­ka­la­yan ta­raf Be­şik­taş’tı... İki sa­vun­ma ka­na­dın­da müt­hiş boş­luk­lar ve­ren sa­rı-la­ci­vert­li de­fan­sın bu za­af­la­rın­dan Be­şik­taş’ın cö­mert­li­ği ol­ma­say­dı, dün­kü ma­çın akı­be­ti baş­ka olur­du... Çün­kü F.Bah­çe ina­nıl­maz ha­ta­lar ya­pı­yor­du... Ve çok kö­tü oy­nu­yor­du... He­le or­ta sa­ha­sı Alex de da­hil ol­mak, üze­re bil­has­sa Dei­vid‘in da­ğı­nık­lı­ğı yü­zün­den kay­bol­muş hal­dey­di... Be­şik­taş’ın Nob­re ile at­tı­ğı gol­de, ha­ta­lar zin­ci­ri de za­ten or­ta alan­da baş­la­ya­rak, Gök­han Gö­nül ve Lu­ga­no ile de­vam et­ti... Sa­ra­çoğ­lu’nun o si­hir­li at­mos­fe­rin­de, ikin­ci ya­rı­yı 10 ki­şi ile den­ge­le­me­ye ça­lı­şan Be­şik­taş’ta be­ra­ber­lik ça­ba­la­rı, sa­de­ce Ek­rem‘in üs­tün gay­re­ti ile bo­zu­la­cak gi­bi de­ğil­di... Ara­go­nes‘in bu­na rağ­men, sa­de­ce de­fan­sı dü­şü­ne­rek de­ği­şik­lik­ler yap­ma­sı bi­le, bir kor­ku­nun ese­riy­di... Oy­sa prob­lem ilk ya­rı­da çö­zül­müş­tü bir ke­re... 10 ki­şi­lik Be­şik­taş; gü­nü sa­de­ce ra­ki­bin ik­ram et­ti­ği po­zis­yon­lar­la ge­çiş­ti­ren F.Bah­çe kar­şı­sın­da, va­rı­nı yo­ğu­nu or­ta­ya koy­ma­sı­na rağ­men, et­ki­siz kal­dı... Oy­sa sa­rı-la­ci­vert­li ta­kım, bu ka­dar kö­tü oy­na­dık­la­rı bir der­bi kar­şı­laş­ma­sın­da, kö­tü gün­le­ri pan­su­man ya­pa­rak, bir sü­re de ol­sa, tat­lı rü­ya­la­ra dal­dı... Ama bu iş ne­re­ye ka­dar gi­der? İş­te o mut­lu­lu­ğun ga­ran­ti­si yok... Çün­kü G.Sa­ray’dan son­ra, bir baş­ka fa­vo­ri Be­şik­taş’ı yen­mek, bu fut­bol­la sa­de­ce al­dat­ma­ca­dır...
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT