BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > 40 te­rö­rist kıs­tı­rıl­dı

40 te­rö­rist kıs­tı­rıl­dı

Şır­nak kır­sa­lın­da 40 ki­şi­lik bir te­rö­rist gru­bun tes­pit edil­me­si üze­ri­ne ha­va des­tek­li baş­la­tı­lan ope­ras­yon­lar ara­lık­sız sü­rü­yor.> ŞIR­NAK İHA Şır­nak kır­sa­lın­da 40 ki­şi­lik bir te­rö­rist gru­bun tes­pit edil­me­si üze­ri­ne ha­va des­tek­li baş­la­tı­lan ope­ras­yon­lar ara­lık­sız sü­rü­yor. Ey­lem yap­mak için Ku­zey Irak’tan Tür­ki­ye’ye sı­zan PKK’lı­la­rı et­ki­siz ha­le ge­tir­mek için sı­ğı­nak­lar bom­ba­la­nı­yor. Türk Si­lah­lı Kuv­vet­le­ri’nin (TSK), PKK te­rör ör­gü­tü­ne yö­ne­lik Do­ğu ve Gü­ney­do­ğu Ana­do­lu Böl­ge­le­rin­de sür­dür­dü­ğü ope­ras­yon­lar Şır­nak dağ­lık kır­sa­lın­da yo­ğun­laş­tı. Te­rör ör­gü­tü­nün Ku­zey Irak kamp­la­rın­da sui­kast eği­ti­mi al­dık­tan son­ra Tür­ki­ye’ye sı­zan 40 ki­şi­lik te­rö­rist gru­bun tes­pit edil­me­si üze­ri­ne, Meh­met­çik ağır kış şart­la­rı­na al­dı­rış et­me­den Best­ler De­re­ler mev­kii ve Ka­to ve Cu­di Da­ğı’nda ha­va des­tek­li ope­ras­yon baş­lat­tı. Şır­nak 23. Jan­dar­ma Tü­men Ko­mu­tan­lı­ğı’ndan ha­va­la­nan he­li­kop­ter­ler sı­ğı­nak­la­rı bom­ba­lı­yor. Ope­ras­yon­la­rın 2 gün­den bu ya­na yo­ğun­laş­tı­ğı Bey­tüş­şe­bap il­çe­sin­de gü­ven­lik güç­le­ri, ha­in tu­zak­la­ra kar­şı ted­bir­ler alı­yor. Ted­bir­ler kap­sa­mın­da as­ker ve si­vil va­tan­daş­la­rın ge­çiş nok­ta­la­rı sa­bah ve ak­şam ol­mak üze­re 2 de­fa ma­yın ta­ra­ma­sın­dan ge­çi­ri­li­yor.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT