BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ve­ne­dik bat­tı!

Ve­ne­dik bat­tı!

Su seviyesinin yükselmesiyle nehir ve yolları su bastı.İtal­ya­’nın ada şeh­ri Ve­ne­dik, dün de­niz su­yu se­vi­ye­si­nin 1.60 met­re yük­sel­me­siy­le su­lar al­tın­da kal­dı. Yet­ki­li­le­rin ön­ce­ki gün “a­qu­a al­ta­” (su­la­rın yük­sel­me­si) alar­mı­ ver­me­si­nin ar­dın­dan, öğ­le sa­at­le­rin­de şe­hir­de­ki tu­ris­tik San Mar­co Mey­da­nı ve so­kak­la­rın ço­ğu­nun su­lar al­tın­da kal­dı­ğı ve ta­ri­hi semt­te ula­şı­mın zor­laş­tı­ğı gö­rül­dü. Ak­şam sa­at­le­ri­ne doğ­ru ise su se­vi­ye­si yük­sek­li­ği yak­la­şık 1.60 met­re­yi bul­du. Ve­ne­di­k’­te 1986 yı­lın­da de­niz 1.58 met­re yük­sel­miş­ti. 1979’da­ki yük­se­liş ise 1.66 met­re ol­muş­tu. Meş­hur İtal­yan şeh­ri, en kö­tü su yük­sel­me ola­yıy­la 1966’da kar­şı­laş­mış; o se­ne su­lar 194 san­tim yük­se­le­rek her ye­ri is­ti­la et­miş­ti.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT