BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Pa­yı­mız kü­çük az et­ki­le­ni­riz

Pa­yı­mız kü­çük az et­ki­le­ni­riz

Dev­let Ba­ka­nı ve Baş­ba­kan Yar­dım­cı­sı Na­zım Ek­ren, dış fi­nans­man ve dış ta­lep pa­ra­met­re­le­ri­ne ba­kıl­dı­ğı za­man Tür­ki­ye’nin, kü­re­sel fi­nan­sal kriz­den, yük­se­len pi­ya­sa­la­ra gö­re çok da­ha az et­ki­le­ne­ce­ği­nin söy­le­ne­bi­le­ce­ği­ni be­lirt­ti.Dev­let Ba­ka­nı ve Baş­ba­kan Yar­dım­cı­sı Na­zım Ek­ren, dış fi­nans­man ve dış ta­lep pa­ra­met­re­le­ri­ne ba­kıl­dı­ğı za­man Tür­ki­ye’nin, kü­re­sel fi­nan­sal kriz­den, yük­se­len pi­ya­sa­la­ra gö­re çok da­ha az et­ki­le­ne­ce­ği­nin söy­le­ne­bi­le­ce­ği­ni be­lirt­ti. Eko­no­mi Mu­ha­bir­le­ri Der­ne­ği üye­le­riy­le bu­lu­şan Ek­ren, Tür­ki­ye eko­no­mi­si­nin kü­re­sel eko­no­mi ile en­teg­ras­yo­nu art­sa bi­le dün­ya sis­te­min­den al­dı­ğı pa­yın hâ­lâ çok kü­çük se­vi­ye­ler­de ol­du­ğu­nu be­lirt­ti. Ek­ren, “Dün­ya ti­ca­ret hac­min­de şu an­da Tür­ki­ye’nin dış ti­ca­ret hac­mi or­ta­la­ma yüz­de 1. Bu ser­ma­ye ha­re­ket­le­ri için de ge­çer­li. Tür­ki­ye bir en­teg­ras­yon sü­re­cin­de, hem ser­ma­ye ha­re­ket­le­ri hem de ti­ca­ret ha­re­ket­le­ri ba­kı­mın­dan or­ta­ya çı­kan her ge­liş­me­nin Tür­ki­ye’yi doğ­ru­dan et­ki­le­me ha­li söz ko­nu­su de­ğil” dedi. GÜ­VEN PROB­LE­Mİ VAR Kü­re­sel kri­zin çö­zü­mü­ne yö­ne­lik ola­rak dün­ya pi­ya­sa­la­rı­na 5.5-6 tril­yon do­lar tu­ta­rın­da li­ki­di­te­nin en­jek­te edi­li­ği­ni, an­cak hâ­lâ bü­yü­me gös­ter­ge­le­ri­nin dü­şük ola­rak tah­min edil­di­ği­ni be­lir­ten Ek­ren, “Ye­te­ri ka­dar li­ki­di­te var ama bu li­ki­di­te­nin tah­rik et­me­si ge­re­ken bü­yü­me, ya­tı­rım ve di­ğer te­mel pa­ra­met­re­ler­de ha­la aşa­ğı yön­lü re­viz­yon­lar ya­pı­lı­yor­sa üs­tü ka­pa­lı vur­gu­la­nan nok­ta gü­ven so­ru­nu­dur. Or­ta­da gü­ven prob­le­mi var de­mek­tir” de­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 100141
  % 0.47
 • 5.2903
  % -0.78
 • 6.0238
  % -0.54
 • 6.9195
  % 0.02
 • 218.193
  % -1.07
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT