BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Tatil dokuz gün otoyollar bedava

Tatil dokuz gün otoyollar bedava

Bay­ram se­be­biy­le me­mur­lar 12 A­ra­lık Cu­ma gü­nü de i­zin­li sa­yı­la­cak. Her bay­ram şe­hir i­çi u­la­şım­da in­di­ri­me gi­den be­le­di­ye­ler bu yıl­ da uy­gu­la­ma­la­rı­nı sür­dü­rür­ken, o­to­yol ve köp­rü­ler­den pa­ra a­lın­ma­ya­cakHü­kü­met Söz­cü­sü, Dev­let Ba­ka­nı ve Baş­ba­kan Yar­dım­cı­sı Ce­mil Çi­çek, Kur­ban Bay­ra­mı’ndan son­ra­ki 12 Ara­lık Cu­ma gü­nü ka­mu ça­lı­şan­la­rı­nın ida­ri izin­li sa­yı­la­cak­la­rı­nı açık­la­dı. Böy­le­ce Kur­ban Bay­ra­mı bo­yun­ca dev­let me­mur­la­rı 9 gü­n ta­til ya­pa­bi­le­cek. Ba­kan­lar Ku­ru­lu top­lan­tı­sı­nın ar­dın­dan açık­la­ma­lar­da bu­lu­nan Çi­çek, “İkin­ci ola­rak, yi­ne bay­ram mü­na­se­be­tiy­le va­tan­daş­la­ra ula­şım ko­lay­lı­ğı sağ­la­mak açı­sın­dan 6 Ara­lık Cu­mar­te­si gü­nü sa­at 06.00’da baş­la­ya­rak 12 Ara­lık Cu­mar­te­si gü­nü sa­at 00.00’a ka­dar oto­yol­lar ve bo­ğaz köp­rü­le­rin­den ya­rar­lan­ma­lar üc­ret­siz ola­cak­tır. Be­le­di­ye­ler ise 8 Ara­lık 2008 Pa­zar­te­si gü­nü 08.00’den baş­la­ya­rak 11 Ara­lık 2008 Per­şem­be gü­nü sa­at 00.00’a ka­dar top­lu ta­şı­ma araç­la­rıy­la il­gi­li es­ki uy­gu­la­ma­la­rı­nı sür­dü­re­bi­le­cek­ler­dir” de­di. 7 GÜN AÇIK GÖ­RÜŞ İM­KA­NI Öte yan­dan tu­tuk­lu ve hü­küm­lü­ler, bay­ra­mı ne­de­niy­le açık gö­rüş ya­pa­bi­le­cek­ler. Ada­let Ba­ka­nı Meh­met Ali Şa­hin ta­ra­fın­dan sav­cı­lık­la­ra gön­de­ri­len ge­nel­ge­ye gö­re, Ada­na E Ti­pi, An­ka­ra 1 ve 2 No­lu L Ti­pi, An­tal­ya E ve L Ti­pi, Ba­kır­köy-Met­ris 1 No­lu T Ti­pi, Bay­ram­pa­şa Ka­pa­lı, Bur­sa E Ti­pi, De­niz­li D Ti­pi, Ga­zi­an­tep E Ti­pi, İz­mir Bu­ca Ka­pa­lı, Mer­sin E Ti­pi ile Üm­ra­ni­ye E ve T Ti­pi ka­pa­lı ce­za in­faz ku­rum­la­rın­da­ki hü­küm­lü­ler 7 gün açık gö­rüş­ten ya­rar­lan­dı­rı­la­cak. Di­ğer bü­tün ağır ce­za mer­ke­zi ve mü­dü­rü bu­lu­nan bağ­lı ce­za in­faz ku­rum­la­rın­da ka­lan hü­küm­lü ve tu­tuk­lu­la­ra 5 gün, mü­dü­rü bu­lun­ma­yan bağ­lı ce­za in­faz ku­rum­la­rın­da ka­lan­la­ra da 3 gün açık gö­rüş yap­tı­rı­la­cak.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT