BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > 10 kilo olunca böb­rek­le­ri a­lı­na­cak

10 kilo olunca böb­rek­le­ri a­lı­na­cak

Kon­ya’da doğ­du­ğu gün­den bu ya­na te­da­vi­si se­be­biy­le hep has­ta­ne oda­sın­da ya­şa­mak zo­run­da ka­lan, has­ta­lık­lı böb­rek­le­ri­nin alın­ma­sı ge­re­ken 2 ya­şın­da­ki Ve­li be­bek, uy­gun böb­rek bu­lu­na­maz­sa ha­ya­tı­nı di­ya­li­ze bağ­lı ola­rak sür­dür­me­ye ça­lı­şa­cak.Kon­ya’da doğ­du­ğu gün­den bu ya­na te­da­vi­si se­be­biy­le hep has­ta­ne oda­sın­da ya­şa­mak zo­run­da ka­lan, has­ta­lık­lı böb­rek­le­ri­nin alın­ma­sı ge­re­ken 2 ya­şın­da­ki Ve­li be­bek, uy­gun böb­rek bu­lu­na­maz­sa ha­ya­tı­nı di­ya­li­ze bağ­lı ola­rak sür­dür­me­ye ça­lı­şa­cak. Böb­rek nak­li ya­pıl­ma­dı­ğı tak­dir­de ha­ya­tı­nı kay­be­de­bi­le­cek olan be­be­ğin ba­ba­sı Meh­met Ak­bı­yık (28), ilk be­bek­le­ri­nin cam ke­mik di­ye bi­li­nen has­ta­lık se­be­biy­le sa­de­ce 29 gün ya­şa­ya­bil­di­ği­ni söy­le­di. Ak­bı­yık, eşi­nin 2006 yı­lın­da 7 ay­lık ha­mi­ley­ken 1 ki­lo 700 gram ağır­lın­da dün­ya­ya ge­tir­di­ği be­bek­le­ri Ve­li’nin de böb­rek­le­rin­de­ki pro­te­in kay­bı se­be­biy­le zor gün­ler ge­çir­di­ği­ni bil­dir­di. Tür­ki­ye’de çok na­dir gö­rü­len Kon­je­ni­tal Nef­ro­tik Sen­drom teş­hi­si ko­nan be­bek­le­ri­ne dok­tor­la­rın he­nüz 1 haf­ta­lık­ken ‘ya­şa­maz’ de­di­ği­ni be­lir­ten Ak­bı­yık, “Şim­di ço­cu­ğu­muz yak­la­şık 2 ya­şın­da” de­di. Oğ­lu­nun bu­gü­ne ka­dar ne­re­dey­se aya­ğı­nın hiç top­ra­ğa te­mas et­me­di­ği­ni ifa­de eden Ak­bı­yık, oğ­lu­nun ha­len gün­de bir sa­at pe­ri­ton di­ya­li­ze bağ­lan­dı­ğı­nı, 9 ki­lo olan Ve­li’nin bir ki­lo da­ha alın­ca sü­rek­li di­ya­li­ze bağ­la­na­ca­ğı­nı vur­gu­la­dı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT