BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Gerekirse ölürüm

Gerekirse ölürüm

T­rab­zons­por’un Ar­jan­tin­li yıl­dı­zı Gus­ta­vo Col­man, şam­pi­yon ol­duk­la­rın­da da­ha i­yi yer­le­re ge­le­cek­le­ri­ni, bu­nun i­çin de ge­re­kir­se ö­lü­mü­ne ko­şa­cak­la­rı­nı söy­le­diÖ­NÜ­MÜZ A­ÇI­LA­CAK T­rab­zons­por’un Ar­jan­tin­li o­yun­cu­su Gus­ta­vo Col­man, bor­do-­ma­vi­li ta­kı­mın şam­pi­yon ol­ma­sı i­çin el­le­rin­den ge­le­ni ya­pa­cak­la­rı­nı, söy­le­di. Col­man, “24 se­ne­dir ger­çek­leş­me­yen bir ha­ya­li ger­çek­leş­tir­mek i­çin bu­ra­da­yız. Şam­pi­yon o­la­bil­mek i­çin e­li­miz­den ge­le­ni ya­pa­ca­ğız. Ge­re­kir­se ö­lü­mü­ne ko­şa­ca­ğız” diye konuştu. ­Şam­pi­yon ol­ma­la­rı ha­lin­de hem ken­di­si­nin hem de ta­kım ar­ka­daş­la­rı­nın ö­nü­nün a­çı­la­ca­ğı­nı söy­le­yen yıldız futbolcu Col­man, T­rab­zon’da­ki mev­ki­si­nin fark­lı ol­du­ğu­nu, as­lın­da dört­lü sa­vun­ma­nın ö­nün­de­ki i­ki­li­den bi­ri o­la­rak gö­rev yap­tı­ğı­nı söz­le­ri­ne ek­le­di. HE­DEF MİL­Lİ TA­KIM ­Be­şik­taş­lı Del­ga­do i­le C­ha­ca­ri­ta ta­kı­mın­da be­ra­ber oy­na­dık­la­rı­nı i­fa­de e­den Col­man, “C­ha­ca­ri­ta’da en çok gö­ze ba­tan, s­ko­ra et­ki e­den o­yun­cuy­du” de­di. Ken­di­si­nin Ma­ra­do­na’yı ör­nek al­dı­ğı­nı be­lir­ten Col­man, “Ar­jan­tin­li bir o­yun­cu ül­ke­si dı­şın­da bir ta­kı­ma git­ti­ğin­de ve i­yi bir o­yun çı­kar­dı­ğın­da ‘Vay ca­nı­na. Ma­ra­do­na gi­bi oy­nu­yor’ de­ni­yor. Bu­gü­ne ka­dar oy­na­dı­ğım ta­kım­lar­da o ta­kım i­çin müm­kün o­la­nın en i­yi­si­ni yap­ma­ya ça­lış­tım. Bun­dan son­ra­sı i­çin en bü­yük he­de­fim mil­li formayı giymek. He­le de Ma­ra­do­na gi­bi bü­yük bir ka­rak­te­rin yö­ne­ti­mi al­tın­da oynamak beni çok mutlu edecek” diye konuştu.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT