BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > BAROS ­KEN­Dİ­Nİ A­ŞI­YOR

BAROS ­KEN­Dİ­Nİ A­ŞI­YOR

Yaptığı ‘hat-trick’le gol sayısını 8’e yükselten Çek yıldız daha şimdiden kariyerindeki en yüksek rakama yaklaştı> Ercan YILDIZ ELEŞ­Tİ­Rİ OK­LA­RI­NI DA­ĞIT­TI G.Sa­ray’ın se­zon ba­şın­da O.Lyon’a 5 mil­yon eu­ro bon­ser­vis be­de­li öde­ye­rek trans­fer et­ti­ği Mi­lan Ba­ros, sa­rı-kır­mı­zı­lı for­ma al­tın­da es­ki şa­şa­lı gün­le­ri­ne dö­nüş sin­ya­li ver­me­ye baş­la­dı. G.Sa­ray for­ma­sı al­tın­da ilk go­lü­nü, 4. haf­ta­da­ki Ko­ca­elis­por ma­çın­da kay­de­den Çek yıl­dız, bu kar­şı­laş­ma­da ilk kez ilk 11’de sa­ha­ya çık­mış ve 2 kez gol se­vin­ci ya­şa­mış­tı. Da­ha son­ra Kon­yas­por’a 2, Es­ki­şe­hirs­por’a da 1 gol atan Ba­ros, tam 5 haf­ta­lık sus­kun­lu­ğun ar­dın­dan ön­ce­ki gün Ha­cet­te­pe’ye pat­la­dı. Çek fut­bol­cu, bu kar­şı­laş­ma­da at­tı­ğı 3 gol­le ta­kı­mı­nı ga­li­bi­ye­te ta­şı­ma­nın ya­nı sı­ra, üze­rin­de yo­ğun­la­şan eleş­ti­ri ok­la­rı­nı da da­ğıt­mış ol­du. SON “HAT-TRICK”İ 2004’TE 1998-99 se­zo­nun­da baş­la­yan fut­bol ka­ri­ye­rin­de, bu­gü­ne ka­dar 11 go­lün üze­ri­ne hiç çı­ka­ma­yan Ba­ros, sa­rı-kır­mı­zı­lı for­may­la şim­di­den 8 go­le ula­şa­rak, ken­di­ni aş­ma yo­lun­da önem­li bir adım at­tı. 2001-02’de Ba­nik Os­tra­va’da ra­kip fi­le­le­ri 11 kez sar­san 27 ya­şın­da­ki fut­bol­cu, da­ha son­ra for­ma giy­di­ği Li­ver­po­ol, As­ton Vil­la, Lyon ve Port­smo­uth’ta 9 gol ba­ra­jı­nı aşa­ma­dı. Ha­cet­te­pe kar­şı­sın­da yap­tı­ğı hat-trick’le bü­yük sük­se ya­pan Ba­ros, ka­ri­ye­rin­de­ki son hat-trick’ini de 4 yıl ön­ce ger­çek­leş­tir­di. Çek yıl­dız, 13 Ka­sım 2004’te Li­ver­po­ol’un, Crystal Pa­la­ce’ı 3-2 yen­di­ği maç­ta 2’si pe­nal­tı­dan ol­mak üze­re 3 kez gol se­vin­ci ya­şa­mış­tı. BAROS’UN KARNESİ ­SEZON TAKIM MAÇ GOL 98-99 ­Ba­nik Ost­ra­va 6 0 99-00 ­Ba­nik Ost­ra­va 29 6 00-01 ­Ba­nik Ost­ra­va 26 6 01-02 ­Ba­nik Ost­ra­va 15 11 02-03 ­Li­ver­po­ol 27 9 03-04 ­Li­ver­po­ol 13 1 04-05 ­Li­ver­po­ol 26 9 05-06­ As­ton Vil­la 25 8 05-06 ­Li­ver­po­ol 2 0 06-07­ As­ton Vil­la 17 1 06-07­ O. L­yon 12 4 07-08­ O. L­yon 12 3 07-08 ­Ports­mo­uth 12 0 08-09 ­Ga­la­ta­sa­ray 11 8 G.SARAY NOTLARI Kararlar günlük değil G.Sa­ray Baş­ka­nı Ad­nan Po­lat, bu se­zon i­niş­li çı­kış­lı bir g­ra­fik çiz­dik­le­ri­ni be­lir­te­rek, ‘’An­cak G.Sa­ray’da ka­rar­lar, geç­mi­şi­miz­de ol­du­ğu gi­bi, bu­gün de gün­lük ba­şa­rı­la­ra gö­re ve­ril­mez. Med­ya bas­kı­sıy­la da ve­ril­mez. Ya­tı­rım­la­rı­mı­zın kar­şı­lı­ğı­nı se­zon so­nun­da mü­ze­mi­ze gö­tü­re­ce­ği­miz ku­pa­lar­la a­la­ca­ğı­mı­za i­na­nı­yo­ruz” de­di. Lin­coln’e ga­ran­ti Skib­be, geç­ti­ği­miz se­zon Feld­kamp’la bü­yük prob­lem­ler ya­şa­yan Lin­coln’e ga­ran­ti ver­di. Bre­zil­ya­lı yıl­dız­la özel bir gö­rüş­me ya­pan Al­man ça­lış­tı­rı­cı­nın, “Feld­kamp’la ara­nız­da ya­şa­nan­la­rı iyi bi­li­yo­rum. Bu yüz­den Kal­li’nin tek­rar Flor­ya’da ol­ma­sı se­ni hiç­bir şe­kil­de et­ki­le­me­sin. Ta­kım­la il­gi­li ka­rar­la­rı yi­ne ben ve­re­ce­ğim, gön­lün ra­hat ol­sun” de­di­ği öğ­re­nil­di. İtal­yan ha­kem G.Sa­ray’ın UE­FA Ku­pa­sı B Gru­bu’nda ya­rın Al­man eki­bi Hert­ha Ber­lin ile oy­na­ya­ca­ğı kar­şı­laş­ma­nın ha­kem­le­ri açık­lan­dı. Ber­lin Olim­pi­yat Sta­dı’nda sa­at 21.45’te baş­la­ya­cak ma­çı İtal­yan Fut­bol Fe­de­ras­yo­nun­dan Ni­co­la Riz­zo­li yö­ne­te­cek. Riz­zo­li’nin yar­dım­cı­lık­la­rı­nı An­dre­a Ste­fa­ni ve Giu­sep­pe De San­tis ya­pa­cak. Ma­çın dör­dün­cü ha­ke­mi ise Lu­ca Ma­rel­li. Ümit Karan şoku! Ha­cet­te­pe ma­çın­dan son­ra, sağ diz kı­kır­da­ğın­da ze­de­len­me o­lan Ü­mit Ka­ran’ın, A­cı­ba­dem Has­ta­ne­si’n­de ya­pı­lan kont­rol­le­ri­nin ar­dın­dan Sü­per Lig’in ilk ya­rı­sı­nı ka­pat­tı­ğı öğ­re­nil­di. Ü­mit Ka­ran’ın a­me­li­yat e­di­lip e­dil­me­me­si­ne i­se he­nüz ka­rar ve­ril­me­di. Yıl­dız o­yun­cu, Be­şik­taş’la oy­na­na­cak der­bi­de for­ma gi­ye­me­ye­cek.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT