BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Hadi size hayırlı düşleeer!..

Hadi size hayırlı düşleeer!..

Bu haf­ta­ya ha­kem­ler dam­ga­sı­nı vur­du. On­ca ha­ta­nın i­çin­den her­kes gö­zü­nün eğ­ri­si­ne denk ge­len ha­ta­la­rı se­çip, ken­di ta­kı­mı­nın ca­nı­na o­kun­muş gi­bi yap­tı. Bün­ya­min Ge­zer ve Ha­lis Öz­kah­ya gi­bi i­ki e­lit (!) Türk ha­ke­mi e­li­miz­de ka­lır­ken ve di­rekt so­nu­ca et­ki e­der­ken, en bü­yük ha­ta­yı so­nu­ca en az et­ki e­den Sü­ley­man A­bay yap­mış gi­bi bir so­nuç çık­tı or­ta­ya. Med­ya­nın a­ğır­lı­ğı böy­le is­te­di. Du­ru­mun mağ­du­ru Ga­la­ta­sa­ray i­se hâlâ düş­ler gör­me­ye de­vam e­di­yor...Bu haf­ta­ya ha­kem­ler dam­ga­sı­nı vur­du. On­ca ha­ta­nın i­çin­den her­kes gö­zü­nün eğ­ri­si­ne denk ge­len ha­ta­la­rı se­çip, ken­di ta­kı­mı­nın ca­nı­na o­kun­muş gi­bi yap­tı. Bün­ya­min Ge­zer ve Ha­lis Öz­kah­ya gi­bi i­ki e­lit (!) Türk ha­ke­mi e­li­miz­de ka­lır­ken ve di­rekt so­nu­ca et­ki e­der­ken, en bü­yük ha­ta­yı so­nu­ca en az et­ki e­den Sü­ley­man A­bay yap­mış gi­bi bir so­nuç çık­tı or­ta­ya. Med­ya­nın a­ğır­lı­ğı böy­le is­te­di. Du­ru­mun mağ­du­ru Ga­la­ta­sa­ray i­se hâlâ düş­ler gör­me­ye de­vam e­di­yor... Geç­ti­ği­miz haf­ta ba­na üç maç düş­tü gö­rev­li ola­rak. Cu­ma ge­ce­si Kay­se­ris­por-Trab­zons­por ve cu­mar­te­si ge­ce­si Fe­ner­bah­çe-Be­şik­taş maç­la­rı­nı Lig Rad­yo’da can­lı ola­rak an­lat­tım. Ya­ni ma­çı en dik­kat­li ola­rak iz­le­yen­ler­den bi­riy­dim. Pa­zar ge­ce­si ise ga­ze­te­min ver­di­ği gö­rev­le Ga­la­ta­sa­ray-Ha­cet­te­pe ma­çın­day­dım. Bi­ri­le­ri­nin yap­tı­ğı gi­bi tek dev­re fi­lan iz­le­yip sta­dı terk ede­rek de­ğil üs­te­lik... Üç ha­kem tat­sız­lı­ğı­nı “çıp­lak göz­le” iz­le­me şan­sı bul­dum an­la­ya­ca­ğı­nız... Cu­ma ge­ce­si­ni, Ha­lis Öz­kah­ya’nın “ka­fa­sı ka­rı­şık­tı” ve cu­mar­te­si ge­ce­si­ni Bün­ya­min Ge­zer’in “ha­ta­lıy­dı ama” di­ye ge­çiş­ti­ri­lip, Sü­ley­man Abay’ın “ma­çı bir ta­raf­tan alıp di­ğe­ri­ne ver­di­ği” yo­ru­mu­na ula­şıl­ma­sı­nı ada­let­siz bul­du­ğu­mu yaz­ma­lı­yım di­ye dü­şün­düm. Bu­nun kay­na­ğı­nın ise Ga­la­ta­sa­ray’ın “rey­tin­gi­nin” dü­şü­yor ol­ma­sı­na bağ­la­dı­ğım gi­bi “ön­le­mez art ni­yet­li­lik” yo­rum­la­rı­na da bağ­la­dım... Di­ğer iki ha­ke­min skan­dal ka­rar­la­rı var. Abay’ın yan­lış­la­rı var. Ama ok­ka­nın al­tı­na Abay iti­li­yor... Cu­ma ge­ce­si ol­ma­yan gol ve­ril­miş, tar­tı­şı­la­cak bir pe­nal­tı­ya ula­şıl­mış, son­ra olan bir pe­nal­tı ve­ril­me­miş... Ge­zer ise sa­ha­ya sü­rek­li atı­lan top­la­rın oyu­nu ya­vaş­lat­mak ama­cı güt­tü­ğü­nü vur­gu­la­ya­ma­mış, bu göz­lem­ci ra­por­la­rın­da yer al­ma­mış, kart gös­ter­me­si ge­re­ken­le­ri ıs­ka­la­yıp kar­tı yan­lış yer­ler­de ak­tif­leş­tir­miş... İki­si de so­nu­ca doğ­ru­dan et­ki et­miş ama sa­nır­sı­nız ki so­nu­cu de­ğiş­ti­ren ve ma­çı “alıp-ve­ren” Abay ol­muş... S-ÖZ “Yüz ver­me ar­sız o­lur, az ver­me hır­sız o­lur...” Bir Türk a­ta­sö­zü Yo­rum­cu­nun li­ya­ka­ti... Bir Sab­ri ve Lin­coln an­ti­pa­ti­si ku­su­lu­yor üze­ri­mi­ze. Pa­zar ge­ce­si Lin­coln ve­ya Sab­ri’nin ha­ke­me bu­laş­ma sü­re­si ve ora­nı, Lu­ga­no’nun Ge­zer’e bu­laş­ma­sı­nın ya­rı­sı bi­le de­ğil. Fe­ner­bah­çe’nin ya­yın­cı ku­ru­luş ge­nel mü­dü­rü­nü gö­rüş­me­ye da­vet et­ti­ği an­dan iti­ba­ren ya­yın po­li­ti­ka­sı­nın na­sıl de­ğiş­ti­ği­ne dik­kat et­ti­niz mi?.. Ben et­tim... Eğer Ga­la­ta­sa­ray Yö­ne­ti­mi ve Baş­kan Po­lat “iç iş­le­ri ile uğ­raş­mak­tan” ba­şı­nı kal­dı­rıp bu ek­si­ği gi­de­re­mez­se so­nun­da li­me li­me doğ­ra­ya­cak­lar bu ta­kı­mı. Ha­kem ata­ma­la­rı ile baş­la­yan pres, so­nun­da yo­rum­cu­la­rın li­ya­ka­ti sa­ye­sin­de Ga­la­ta­sa­ray düş­man­lı­ğı­na dö­nüş­mek üze­re. Sab­ri ön yar­gı­sı ve Lin­coln an­ti­pa­ti­si al­dı ba­şı­nı gi­di­yor. Sa­ha dı­şın­da, sa­ha için­de­kin­den da­ha faz­la­sıy­la ok­ka­nın al­tı­na gi­di­yor Ga­la­ta­sa­ray. Bu­na mal­ze­me oluş­tu­ran “tek­nik da­nış­man­lık” kar­ga­şa­sı ve Skib­be’nin ha­ta­lı se­çim­le­ri ise ca­ba­sı... Bü­tün bun­lar bir­leş­ti­ğin­de tüm “or­ta ka­rar” ve “Ana­do­lu ta­kım­la­rı­na” kar­şı ada­let da­ğıt­ma işi ve “ta­raf­sız yo­rum ya­pıp bü­yük ta­kı­mı ka­yır­mı­yo­ruz” me­sa­jı hep Ga­la­ta­sa­ray üs­tün­den ve­ri­lir olu­yor. Ba­kı­nız De­niz­li... Be­şik­taş’ın en bü­yük ek­si­ği ney­di? Hiç de hak et­me­di­ği “üçün­cü bü­yük” mu­ame­le­si gör­me­siy­di. De­niz­li ne yap­tı?.. Ze­ki­ce ham­le­ler­le bu­nu de­ğiş­tir­di... Be­şik­taş li­der ol­sa da say­fa­lar­da ve prog­ram­lar­da li­der ola­mı­yor­du. Bu­nu de­ğiş­tir­di De­niz­li. Say­fa­lar­da iş­gal et­ti­ği “sü­tun-san­tim” ora­nı­nı bü­yüt­tü, prog­ram ve ha­ber­ler­de al­dı­ğı da­ki­ka­la­rı art­tır­dı. Gün­dem be­lir­le­me şan­sı­nı da ra­kip­le­ri­nin elin­den alı­yor çak­tır­ma­dan. Ga­la­ta­sa­ray ise bu ko­nu ile sa­va­şa­mı­yor. Sa­vaş­ma­yı bi­le­mi­yor. Be­ce­re­mi­yor... Sa­de­ce Sey­ran­te­pe’de olur­sa bir ak­si­lik, tek­nik kad­ro­da bir tu­haf­lık, her­han­gi bir ha­kem ha­ta­sı, iş­te o za­man gün­de­me ge­le­bi­li­yor. An­cak olum­su­zuy­la man­şet ya­ni... Kay­se­ri’de Öz­kah­ya’nın, Ka­dı­köy’de Ge­zer’in ha­ta­la­rı in­san­ca ha­ta­lar, Ali Sa­mi Yen’de Abay’ın­ki­ler skan­dal ve so­nu­cu et­ki­le­yen dü­dük kat­li­amı... Sey­ran­te­pe’de bir çi­vi bi­le yan­lış ça­kıl­sa üs­tü­nü­ze at­lı­yor med­ya. Siz­ler ise; top­lan­tı­ya çağ­rı­lan ya­yın­cı ku­ru­luş ge­nel mü­dü­rü­nün far­kın­da bi­le de­ğil­si­niz. On­la­ra ha­yır­lı iş­le­eer... Si­ze de ha­yır­lı düş­le­eer.. ­Tek­nik da­nış­man Bu­na bir açık­lık ge­tir­mez­se­niz da­ha çok ba­şı­nız ağ­rı­ya­cak. Tri­bün­de eşiy­le maç sey­ret­mek mi­dir tek­nik da­nış­man­lık? Yok­sa şim­di­den Ber­lin’de olup ra­ki­bi­nin son ma­çı­nı iz­le­mek ve ora­da gi­ri­şim­ler­de bu­lun­mak mı?.. Tek­nik da­nış­ma­nın önün­de ya­şan­dı li­gin di­bin­de­ki ta­kı­ma tek for­vet du­ru­mu... Oy­sa ko­ca Ben­fi­ca ma­çıy­dı sa­de­ce Ba­ros ve Ümit’in bir­lik­te oy­na­dı­ğı tek maç... Tek­nik da­nış­man gör­dü mü aca­ba Ka­ran’ın Ba­ros’u far­kı art­tı­ra­cak gol­ler­de na­sıl “gör­mez­den” gel­di­ği­ni... Se­yir­ci­nin tut­kuy­la sa­rıl­dı­ğı Me­tin Ok­tay’ın kim ve ne ol­du­ğu­nu bi­li­yor mu aca­ba?.. POST­-İT ­Ü­mit Ka­yı­han bir kez 2 at­tı kay­bet­ti. Bir kez 3 at­tı yi­ne kay­bet­ti. Bir kez ka­zan­dı on­da da 4 at­mış­tı. ­De­mek ki ho­ca 4 at­maz­sa ka­za­na­mı­yor. ­Bu haf­ta da Fe­ner­bah­çe i­le oy­na­ya­cak. 4 at­ma­sı eş­ya­nın ta­bi­a­tı­na ay­kı­rı ol­du­ğu­na gö­re... A­ris­to man­tı­ğı A­ris­to der ki; “İn­san bir ke­re ha­ta ya­pa­bi­lir. İ­kin­ci kez ay­nı ha­ta­yı ya­par­sa bu ka­za i­le o­lur. An­cak ay­nı ha­ta­yı ü­çün kez yap­ma­nın kar­şı­lı­ğı ma­a­le­sef ap­tal­lık­tır...” T­röm­sö bi­i­ir... ­Hel­sing­borg i­ki­i­i... ­Me­ta­list ü­ü­üç... ­Hiç dik­kat et­ti­niz mi; “der­bi ö­zel sa­yı­sı” sa­de­ce Fe­ner­bah­çe ka­zan­dı­ğın­da ve­ri­li­yor. İş­te si­ze an­lat­mak is­te­di­ğim sü­tun-­san­tim hi­ka­ye­si­nin iç yü­zü...
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 99720
  % 0.04
 • 5.3231
  % -0.16
 • 6.0449
  % -0.19
 • 6.9002
  % -0.26
 • 220.134
  % -0.19
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT