BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ta­sa­rım­cı­la­ra pa­ra ya­ğa­cak

Ta­sa­rım­cı­la­ra pa­ra ya­ğa­cak

Mo­bil­ya sek­tö­rün­de fa­ali­yet gös­te­ren İs­tik­bal, “Bi­rin­ci Ulu­sal Teks­til De­sen­le­ri Ya­rış­ma­sı”nı baş­la­tı­yor.Mo­bil­ya sek­tö­rün­de fa­ali­yet gös­te­ren İs­tik­bal, “Bi­rin­ci Ulu­sal Teks­til De­sen­le­ri Ya­rış­ma­sı”nı baş­la­tı­yor. Tür­ki­ye’nin dört bir ya­nın­da­ki üni­ver­si­te öğ­ren­ci­le­rin­den yo­ğun baş­vu­ru alan ya­rış­ma­nın şart­la­rı­na www.en­gin­le­re­sig­mam­ta­sa­rim.org ad­re­sin­den ula­şı­la­bi­li­yor. Ya­rış­ma­nın bi­rin­ci­lik ödü­lü 5 bin, ikin­ci­lik ödü­lü 3 bin, üçün­cü­lük ödü­lü 2 bin, 5 adet man­si­yon ödü­lü ise biner YTL ola­cak. İlk üç­te yer alan ba­şa­rı­lı ta­sa­rım­cı­lar İtal­ya’nın Mi­la­no’daki S. In­ter­na­zi­one­la Del Mo­bi­le Mi­la­no Fu­ar’ına katılabilecek.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 100141
  % 0.47
 • 5.2903
  % -0.78
 • 6.0238
  % -0.54
 • 6.9195
  % 0.02
 • 218.193
  % -1.07
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT