BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Memurlara yeni haklar

Memurlara yeni haklar

Dev­let Me­mur­la­rı Ka­nu­nu’nda ya­pıl­ma­sı plan­la­nan de­ği­şik­lik­ler­le me­mur­la­ra bir di­zi ye­ni hak ve­ril­me­si plan­la­nı­yor.Dev­let Me­mur­la­rı Ka­nu­nu’nda ya­pıl­ma­sı plan­la­nan de­ği­şik­lik­ler­le me­mur­la­ra bir di­zi ye­ni hak ve­ril­me­si plan­la­nı­yor. Ya­pı­la­cak de­ği­şik­lik­ler­den ba­zı­la­rı şöy­le: >> Ay­nı hiz­met ni­te­lik­le­ri­ne sa­hip, ay­nı un­van­da­ki me­mur­la­rın, hiz­met ge­rek­le­ri ve atan­ma­ya iliş­kin di­ğer şart­la­rı ta­şı­ma­sı kay­dıy­la, yer de­ğiş­tir­me ta­lep­le­ri­nin kar­şı­lan­ma­sın­da “yet­ki­li ami­rin uy­gun bul­ma­sı” pro­se­dü­rü kal­dı­rı­la­cak. >> Has­ta­sı­na ba­ka­cak kim­se­nin bu­lun­ma­ma­sı du­ru­mun­da, me­mu­ra yıl­da 1 aya ka­dar re­fa­kat iz­ni ve­ri­le­cek. >> Ço­cu­ğu do­ğan me­mu­ra 3 gün­lük ma­ze­ret iz­ni 5 gü­ne çı­ka­rı­la­cak. >> Eşi­nin an­ne, ba­ba ve kar­de­şi­nin ölü­mü ha­lin­de 3 gün ma­ze­ret iz­ni ve­ri­le­cek. >> Üc­ret­le kar­şı­lan­ma­yan her 8 sa­at­lik faz­la ça­lış­ma için bir gün izin ve­ril­me­si­ne ti­tiz­lik­le uyu­la­cak.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT