BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Terör de globalleşti!

Terör de globalleşti!

Terö­rün glo­bal­leş­me­si AB­D’­de­ki “İ­kiz Ku­le­le­r”­in vu­rul­ma­sın­dan son­ra baş­la­ma­dı. Ku­ru­lu­şu hak­kın­da çe­şit­li gö­rüş­ler öne sü­rü­len ve bu yüz­den en akil in­san­la­rın bi­le ka­fa­la­rı­nı ka­rış­tı­ran PKK te­rör ör­gü­tü ile te­rör glo­bal­leş­miş­tir!Terö­rün glo­bal­leş­me­si AB­D’­de­ki “İ­kiz Ku­le­le­r”­in vu­rul­ma­sın­dan son­ra baş­la­ma­dı. Ku­ru­lu­şu hak­kın­da çe­şit­li gö­rüş­ler öne sü­rü­len ve bu yüz­den en akil in­san­la­rın bi­le ka­fa­la­rı­nı ka­rış­tı­ran PKK te­rör ör­gü­tü ile te­rör glo­bal­leş­miş­tir! Te­rö­rün glo­bal­leş­me­si; Türk­lü­ğün ebe­di düş­man­la­rı­nın PKK te­rör ör­gü­tü ile el ele ver­me­siy­le su yü­zü­ne çık­mış­tır. Dost ve müt­te­fik gö­zük­tü­ğü­müz Ba­tı­lı ül­ke­ler bi­le, fü­tur­suz­ca PKK te­rör ör­gü­tü­nün ya­nın­da yer al­dı­lar! Hiç yap­ma­ya­nı, te­rör ör­gü­tü­ne lo­jis­tik des­tek sağ­la­dı! Bun­lar­dan bir­ço­ğu, ör­güt men­sup­la­rı­na ku­cak aç­tı; on­la­rı mül­te­ci ola­rak ka­bul et­ti. Ör­gü­tün en bü­yük fi­nans kay­na­ğı olan uyuş­tu­ru­cu tra­fi­ği­ne bi­le­rek göz yum­du­lar! Bu­nun­la el­de et­tik­le­ri pa­ra kar­şı­lı­ğın­da, ör­gü­te si­lah ve mü­him­mat sat­tı­lar! Ör­güt mi­li­tan­la­rı­nı, ken­di ül­ke­le­rin­de eğit­ti­ler ve­ya Su­ri­ye ve Ku­zey Ira­k’­ta­ki mer­kez­le­ri­ne ho­ca­lar gön­de­re­rek on­la­rı eğit­ti­ler! Şu hu­sus çok açık­tır ki, te­rör ör­gü­tün­den ön­ce; Türk­lü­ğün bu ebe­di düş­man­la­rı bi­zim par­ça­lan­ma­mı­zı (bö­lün­me­mi­zi) is­ter­ler! Zi­ra, bu ül­ke­ler; Bi­rin­ci Dün­ya Sa­va­şı­’n­dan son­ra bi­zim ma­hut (ne­ta­me­li) sı­nır­la­rı­mı­zı çi­zer­ken; el­li se­ne­ye kal­maz bi­zi bö­le­cek­le­ri­ni he­sap et­miş­ler­di. Bu bö­lün­me ol­ma­yın­ca; or­ta­ya çı­kan bu te­rör ör­gü­tü­ne el­le­rin­den ge­len yar­dı­mı yap­mak­ta en ufak bir be­is gör­me­di­ler ve elan da gör­mü­yor­lar! Bu ül­ke­ler­den bir­ço­ğu; “tav­şa­na kaç, ta­zı­ya tut!” oyu­nu­nu oy­nu­yor! Hem de dost ve müt­te­fi­ki­miz ola­rak ve de göz­le­ri­mi­zin içi­ne ba­ka­rak bu şe­na­at­le­ri­ni ic­ra mev­ki­ine ko­yu­yor­lar! Ön­ce, te­rör ör­gü­tü­ne; tek­no­lo­ji­nin en son si­lah­la­rı­nı ve­ri­yor­lar. Bun­la­rı bi­zim üze­ri­miz­de acı­ma­sız­ca de­ni­yor­lar ve ne­den son­ra o si­lah­la­ra kar­şı ko­ya­bi­le­cek an­ti si­lah­la­rı bi­ze sa­tı­yor­lar! Za­ma­nı­mı­zın bu den­li dost­lu­ğu, düş­man ba­şı­na! Bü­tün bu olum­suz­luk­la­rın ba­şı­mı­za gel­me­si­nin di­ğer bir se­be­bi de Tür­ki­ye­’mi­zin yal­nız­lı­ğı­dır. Cum­hu­ri­yet ta­ri­hi bo­yun­ca, baş­ta kom­şu­la­rı­mız ol­mak üze­re, her­ke­si düş­man bel­le­yip ara­mı­zı aç­mı­şız. İlk de­fa bu ta­bu­la­rın yı­kıl­dı­ğı­na şa­hit olu­yo­ruz; Hay­di ha­yır­lı­sı!..
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT