BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Av­cı­lar’da asa­yiş ber­ke­mâl

Av­cı­lar’da asa­yiş ber­ke­mâl

Av­cı­lar Be­le­di­ye­si’ne bağ­lı Za­bı­ta Mü­dür­lü­ğü, Ra­ma­zan Bay­ra­mı sü­re­sin­ce gö­rev ya­pa­cak.Av­cı­lar Be­le­di­ye­si’ne bağ­lı Za­bı­ta Mü­dür­lü­ğü, Ra­ma­zan Bay­ra­mı sü­re­sin­ce gö­rev ya­pa­cak. Meh­met Gü­ven yö­ne­ti­min­de­ki za­bı­ta ekip­le­ri, Av­cı­lar­’da mey­da­na ge­le­bi­le­cek her tür­lü olum­suz­lu­ğa anın­da mü­da­ha­le ede­bil­mek için bay­ra­m sü­re­sin­ce de­ne­tim­le­ri­ni 24 sa­at sür­dü­re­cek. Gü­ven, bay­ram sü­re­sin­ce 0212 593 14 71 nu­ma­ra­lı te­le­fon­dan şi­ka­yet­le­ri­n bil­di­rile­bi­le­ce­ği­ni söyledi.
Kapat
KAPAT