BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Sa­rı­yer Be­le­di­ye­si ­bay­ra­ma ha­zır

Sa­rı­yer Be­le­di­ye­si ­bay­ra­ma ha­zır

Kur­ban­lık­lar, uz­man ka­sap­lar ta­ra­fın­dan ha­zır­la­nıp po­şet­le­re ko­nu­lur­ken, be­le­di­ye e­kip­le­ri de va­tan­daş­la­ra ça­dır­lar­da et­li pi­lav, tat­lı ve çay ik­ra­mı ya­pı­la­cak> Bekir Yeniay - İSTANBUL Kur­ban Bay­ra­mı’na sa­yı­lı gün­ler ka­la Sa­rı­yer Be­le­di­ye­si hay­van sa­tış ve ke­sim nok­ta­la­rın­da ge­rek­li ted­bir­le­ri alıp ha­zır­lık­la­rı­nı ta­mam­la­dı. Çe­şit­li il­ler­den ge­ti­ri­len kur­ban­lık bü­yük­baş ve kü­çük­baş hay­van­lar, Cum­hu­ri­yet ve Ma­den Ma­hal­le­si ile Fe­ra­hev­ler’de ku­ru­lan ça­dır­lar­da sa­tı­şa çık­tı. 335 ÇA­DIR YE­Rİ HA­ZIR­LAN­DI Ça­dır ye­ri ha­zır­la­nan kurban pazarında, alt ya­pı ve üst ya­pı ça­lış­ma­la­rı da bi­ti­ril­di. Ala­na ge­ti­ri­len kur­ban­lık­lar za­bı­ta ve ve­te­ri­ner­lik ekip­le­ri ta­ra­fın­dan res­mi ev­rak­la­rı kon­trol edil­dik­ten son­ra be­le­di­ye­nin tah­sis et­ti­ği alan­la­ra alı­nı­yor. VE­TE­RİNER KON­TRO­LÜN­DE Ve­te­ri­ner he­kim­ler gö­ze­ti­min­de ve uz­man ka­sap­lar ta­ra­fın­dan mer­kez­de ke­si­len hay­van­lar par­ça­la­ra ay­rı­lıp, be­le­di­ye­nin po­şet­le­ri­ne ko­nu­la­rak va­tan­daş­la­ra tes­lim edi­le­cek. Bü­yük­baş hay­van ke­sim üc­re­ti 150 YTL ola­rak be­lir­le­nir­ken, sa­tış ve ke­sim mer­kez­le­rin­de bu yıl ilk kez Sa­rı­yer Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan ik­ram ça­dır­la­rı oluş­tu­ru­la­cak. Kur­ban­lık hay­van­la­rı­nı kes­ti­rir­ken bek­le­yen va­tan­daş­la­ra ça­dır­lar­da et­li pi­lav, tat­lı ve çay ik­ra­mı ya­pı­la­cak.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT