BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ni­şan­lı­sıy­la te­le­fon­da ­ko­nu­şur­ken öl­dü­rül­dü

Ni­şan­lı­sıy­la te­le­fon­da ­ko­nu­şur­ken öl­dü­rül­dü

Cey­hun Çe­pik, yo­lu­nu ke­sen gasp­çı­la­rın sal­dı­rı­sı­na uğ­ra­dı. Bı­çak­la­na­rak ağır ya­ra­la­nan ta­lih­siz genç kur­ta­rı­la­ma­dıMit­hat To­roğ­lu Ma­hal­le­si 215. Cad­de üze­rin­de mey­da­na ge­len olay­da, Cey­hun Çe­pik (21) ad­lı genç, ni­şan­lı­sı Çiğ­dem V. ile bu­luş­tuk­tan son­ra, ge­ce sa­at 23.30 sı­ra­la­rın­da Mersin, To­ros­lar Ma­hal­le­si­’n­de­ki evi­ne dön­mek üze­re yo­la çık­tı. Yol­da yü­rür­ken cep te­le­fo­nu ile ni­şan­lı­sıy­la gö­rü­şen Çe­pi­k’­in ko­nuş­ma­sı bir an­da ke­sil­di. Son sö­zü “A­ğa­bey ben­de bir şey yo­k” olan Çe­pi­k’­in ba­şı­na kö­tü bir şey gel­me­sin­den şüp­he­le­nen Çiğ­dem V., he­men ni­şan­lı­sı­nın ai­le­si­ni ara­dı. Polise yapılan ihbar sonucunda so­kak or­ta­sın­da kan­lar için­de ağır ya­ra­lı ola­rak bulunan Çe­pik, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Çe­pi­k’­in cüz­da­nı­nın ve kre­di kart­la­rı­nın ça­lın­dı­ğı an­la­şıl­dı. Ci­na­ye­tin ba­li­ci­ler ta­ra­fın­dan iş­len­miş ola­bi­le­ce­ği üze­rin­de du­ru­luyor.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT