BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > gün 24 saat

gün 24 saat

Dün Lig TV’de­ki Fut­bol Gün­de­mi p­rog­ra­mın­da il­ginç bir a­raş­tır­ma ya­pıl­dı. 17 yıl ön­ce Ka­dı­köy’de oy­na­nan F.Bah­çe-­Be­şik­taş ma­çı­nın son da­ki­ka­sın­da Şi­fo Meh­met’in vu­ru­şu­nu Se­mih’in çiz­gi­den çe­vir­me­si­ne gol di­yen yar­dım­cı ha­kem Çe­tin Oy­tu­ner i­le or­ta ha­kem Ah­met Ça­kar’ın ka­tıl­dı­ğı p­rog­ram­da, pi­e­ro­lar yar­dı­mı i­le to­pun çiz­gi­yi 4 san­tim geç­ti­ği ve go­lün ni­za­mi ol­du­ğu “tes­pit e­dil­di.” P­rog­ra­ma te­le­fon­la bağ­la­nan Meh­met i­le Se­mih de gol i­ti­ra­fın­da bu­lun­du.Top çiz­gi­yi geç­miş! ­Dün Lig TV’de­ki Fut­bol Gün­de­mi p­rog­ra­mın­da il­ginç bir a­raş­tır­ma ya­pıl­dı. 17 yıl ön­ce Ka­dı­köy’de oy­na­nan F.Bah­çe-­Be­şik­taş ma­çı­nın son da­ki­ka­sın­da Şi­fo Meh­met’in vu­ru­şu­nu Se­mih’in çiz­gi­den çe­vir­me­si­ne gol di­yen yar­dım­cı ha­kem Çe­tin Oy­tu­ner i­le or­ta ha­kem Ah­met Ça­kar’ın ka­tıl­dı­ğı p­rog­ram­da, pi­e­ro­lar yar­dı­mı i­le to­pun çiz­gi­yi 4 san­tim geç­ti­ği ve go­lün ni­za­mi ol­du­ğu “tes­pit e­dil­di.” P­rog­ra­ma te­le­fon­la bağ­la­nan Meh­met i­le Se­mih de gol i­ti­ra­fın­da bu­lun­du. Şam­pi­yon G­lo­bal Bil­gi ­Po­we­ra­de a­na s­pon­sor­lu­ğun­da, B­ri­tish Eng­lish, G­ro­up 4 Se­cu­ri­cor, S.O.S In­ter­na­ti­o­nal yar­dım­cı s­pon­sor­lu­ğun­da dü­zen­le­nen Po­we­ra­de 3x3 Şir­ket­ler Bas­ket­bol Li­gi’nin şam­pi­yo­nu In­ter­tech’i 23-16 mağ­lup e­den G­lo­bal Bil­gi ol­du. ­Fe­de­ras­yo­nun a­cı gü­nü Es­ki Fut­bol Fe­de­ras­yo­nu Ge­nel Sek­re­te­ri İb­ra­him O­nuk, ha­ya­tı­nı kay­bet­ti. Har­bi­ye ve Or­du mil­li ta­kım­la­rın­da ant­re­nör­lük ya­pan O­nuk, Fut­bol Fe­de­ras­yo­nu’n­da 10 yı­la ya­kın ge­nel sek­re­ter­lik gö­re­vi­ni yü­rüt­tü. O­nuk’un ce­na­ze­si bu­gün Ko­ca­te­pe Ca­mi­si’n­de kı­lı­na­cak na­ma­zın ar­dın­dan Kar­şı­ya­ka Me­zar­lı­ğı’n­da top­ra­ğa ve­ri­le­cek. ­La­kers’ı da de­vir­di­ler In­di­a­na, T­roy Murphy’nin son sa­ni­ye bas­ke­tiy­le La­kers’ı 118-117 ye­ne­rek, 7 maç­lık ga­li­bi­yet se­ri­si­ne son ver­di. U­tah Jazz i­se Meh­met O­kur’un 9 sa­yı, 11 ri­ba­unt­la oy­na­dı­ğı maç­ta Sac­ra­men­to’yu 99-94 yen­di. N­BA’de top­lu so­nuç­lar: New Jer­sey-­Was­hing­ton: 88-108, K­nicks-­Port­land: 97-104, C­hi­ca­go-P­hi­la­delp­hi­a: 95-103, Dal­las-C­lip­pers: 100-98, S­purs-­Det­ro­it: 77-89, Den­ver-­To­ron­to: 132-93. ­Tuk­cell’den der­bi to­pu ­Turk­cell Sü­per Lig’de ge­çen haf­ta 2-1 F.Bah­çe’nin ga­li­bi­ye­tiy­le so­nuç­la­nan F.Bah­çe-­Be­şik­taş der­bi­si­nin 4 to­pu, “Top” ya­zıp 4515’e SMS a­tan 4 şans­lı Turk­cell kul­la­nı­cı­sı­nın o­la­cak. “Top” ya­zıp 4515’e gön­de­ren 500’ün­cü, 1000’in­ci, 1500. ve 2000. sı­ra­da­ki Turk­cell kul­la­nı­cı­la­rı, F.Bah­çe-­Be­şik­taş ma­çın­da oy­na­nan top­la­rı ka­za­na­cak. TGRT Ha­ber 1. ol­du 30. Kı­ta­la­ra­ra­sı İs­tan­bul Av­ras­ya Ma­ra­to­nu’nun ‘’Ba­sın Teş­vik Ö­dül­le­ri’’ tö­re­ni, ger­çek­leş­ti­ril­di. TGRT Ha­ber, rö­por­taj da­lın­da bi­rin­ci o­lur­ken, Ka­nal 7 i­kin­ci, atv ü­çün­cü sı­ra­da yer al­dı. Si­nan Ka­ra­man ve Re­is Ya­şar’ın ha­be­riy­le bi­rin­ci­lik a­lan TGRT Ha­ber’in ö­dü­lü­nü, S­por Mü­dü­rü Cü­neyt Şen, İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Genç­lik ve S­por Mü­dü­rü E­nis Er­dem’in e­lin­den al­dı. ­Kap­tan U­E­FA’ya ko­nuş­tu G.Sa­ray’ın es­ki kap­ta­nı Bü­lent Kork­maz, “U­E­FA Ku­pa­sı’nı al­dı­ğı­mız­da he­pi­miz çok duy­gu­lan­mış­tık. Bu ku­pa­yı, bel­ki de Ar­se­nal’den da­ha faz­la is­te­miş­tik” de­di. U­E­FA’nın in­ter­net si­te­si­ne ko­nu­şan Kork­maz, “Par­ken S­ta­dı’n­da­ki at­mos­fe­ri si­ze an­la­ta­mam, çok fark­lı bir duy­guy­du. G.Sa­ray ta­raf­tar­la­rı, va­tan­se­ver marş­lar söy­ler­ken tüy­le­rim di­ken di­ken ol­muş­tu. U­nu­tul­maz an­lar­dı, Türk ol­mak­tan gu­rur duy­muş­tum” de­di. ­Baş­kan­lar İs­tan­bul’da U­E­FA ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen “Top E­xe­cu­ti­ve P­rog­ram­me” (Baş­kan ve Ge­nel Sek­re­ter­ler Top­lan­tı­sı), 9 ül­ke­nin fe­de­ras­yon baş­kan­la­rı­nın ka­tı­lı­mıy­la İs­tan­bul’da ger­çek­leş­ti. Top­lan­tı­da Tür­ki­ye Fut­bol Fe­de­ras­yo­nu’nu, Baş­kan Mah­mut Öz­ge­ner, Baş­kan­ve­ki­li Lut­fi A­rı­bo­ğan ve Ge­nel Sek­re­ter Me­tin Ka­zan­cı­oğ­lu tem­sil et­ti. Halk Bank tam gaz Vo­ley­bol­da Te­le­dün­ya Er­kek­ler Tür­ki­ye Ku­pa­sı’n­da Halk Ban­ka­sı, ken­di e­vin­de Boz­kurt Be­le­di­ye­si’ni 3-1 yen­di. Bir di­ğer ku­pa ma­çın­da i­se Po­lis A­ka­de­mi­si ve Ko­le­ji, dep­las­man­da To­kat Bld. P­lev­nes­por’u 3-0 mağ­lup et­ti. 3.Lig’de dün 1.G­rup: A.Üs­kü­dar-Y.Bos­na: 1-0, Ya­lo­va-­Göl­cük: 0-0. 2.G­rup: Is­par­ta-­Na­zil­li: 1-0. 3.Lig’de bu­gün 2.G­rup: 13.30 Ay­dın-­Me­ne­men (Ad­nan Men­de­res). 3.G­rup: 13.30 U­şak-­Pur­sak­lar (U­şak 1 Ey­lül), 13.30 Or­han­ga­zi­-İ­ne­göl (Or­han­ga­zi İl­çe)
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT