BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > 224 sek­tö­rün ha­ri­ta­sı kri­ze pu­su­la ola­cak

224 sek­tö­rün ha­ri­ta­sı kri­ze pu­su­la ola­cak

Sa­na­yi ve Ti­ca­ret Ba­ka­nı Za­fer Çağ­la­yan, Tür­ki­ye’de­ki 224 sek­tö­rün rönt­ge­ni­nin çe­kil­di­ği­ni söy­le­di.Sa­na­yi ve Ti­ca­ret Ba­ka­nı Za­fer Çağ­la­yan, Tür­ki­ye’de­ki 224 sek­tö­rün rönt­ge­ni­nin çe­kil­di­ği­ni söy­le­di. Kü­re­sel kri­zin Tür­ki­ye’de han­gi il­de, han­gi sek­tö­rü na­sıl et­ki­le­ye­ce­ği ko­nu­sun­da el­ler­in­de çok önem­li ve­ri ta­ba­nı ol­du­ğu­nu söyleyen Çağ­la­yan, “224 sek­tö­rü iç sa­tış­la­rıy­la, dış sa­tış­la­rıy­la, kur ris­ki ve fi­nans­man ris­ki ol­mak üze­re 4 ana baş­lık­ta in­ce­li­yo­ruz” de­di. Bu sek­tör­le­rin han­gileri ol­du­ğu­nu, her­han­gi bir olum­suz­luk ya­şan­ma­ma­sı için şim­di­lik ka­mu­oyu­na açık­la­ma­ya­cak­la­rı­nı belirten Çağlayan, söz ko­nu­su ve­ri ta­ba­nı­nın eko­no­mik tedbirler pa­ke­ti­ne bir pu­su­la ola­ca­ğı­nı ifa­de etti. Çağ­la­yan, Eli­miz­de bir ra­dar ve pu­su­la­mız var. Bu ra­dar ve pu­su­lay­la sek­tör­le­ri­miz­le il­gi­li, için­de bu­lun­duk­la­rı mev­cut du­rum­la­rı ya­kın­dan ta­kip ede­bi­le­ce­ğiz” dedi.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 103198
  % 0.69
 • 5.3231
  % -0.05
 • 6.0405
  % 0.05
 • 6.9293
  % -0.08
 • 227.303
  % 0.41
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT