BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Gö­nül do­lu­su bay­ram­lar ve ya­yın­lar di­le­ğiy­le!..

Gö­nül do­lu­su bay­ram­lar ve ya­yın­lar di­le­ğiy­le!..

2008 yı­lı­nın son ayı olan Ara­lık­ta, bir mü­ba­rek bay­ra­mı kar­şı­la­ya­rak gi­re­ce­ğiz 2009’a!... Önü­müz­de­ki pa­zar­te­si gü­nü, İn­şal­lah, mü­ba­rek Kur­ban Bay­ra­mı’nın bi­rin­ci gü­nü­nü id­râk ede­ce­ğiz hep bir­lik­te!... “İd­râk et­mek, ede­bil­mek” kav­ra­mı ise, öy­le ya­ba­na atı­lır cins­ten bir şey ol­ma­dı­ğı­na gö­re, ön­ce­lik­le bu ic­ra­âta, “Kim ken­di­ni bi­lir­se, o Rab­bi­ni bi­lir” ha­dîs-i şe­rî­fiy­le yo­la çık­mak ge­re­kir!...2008 yı­lı­nın son ayı olan Ara­lık­ta, bir mü­ba­rek bay­ra­mı kar­şı­la­ya­rak gi­re­ce­ğiz 2009’a!... Önü­müz­de­ki pa­zar­te­si gü­nü, İn­şal­lah, mü­ba­rek Kur­ban Bay­ra­mı’nın bi­rin­ci gü­nü­nü id­râk ede­ce­ğiz hep bir­lik­te!... “İd­râk et­mek, ede­bil­mek” kav­ra­mı ise, öy­le ya­ba­na atı­lır cins­ten bir şey ol­ma­dı­ğı­na gö­re, ön­ce­lik­le bu ic­ra­âta, “Kim ken­di­ni bi­lir­se, o Rab­bi­ni bi­lir” ha­dîs-i şe­rî­fiy­le yo­la çık­mak ge­re­kir!... Ra­ma­zan ve Kur­ban Bay­ram­la­rı ar­tık ma­âle­sef, ki­mi­le­ri­ne gö­re bir ta­til ey­le­mi­ne dö­nüş­tü gü­nü­müz­de... Ki­mi­le­ri­ne gö­re din­len­mek, ki­mi­le­ri­ne gö­re ise bi­rer eğ­len­ce ve tü­ke­tim fır­sa­tı­na dö­nüş­tü; özel­lik­le 9 gün­lük ta­ti­le çı­ka­rı­lan bu an­lam­lı ve dî­nî bay­ram­la­rı­mız?!... 12 yıl­dan be­ri­dir ba­na ay­rı­lan bu kö­şe­den, özel­lik­le ra­ma­zan ayı, Ra­ma­zan Bay­ra­mı ve Kur­ban Bay­ra­mı’na yö­ne­lik prog­ram­la­rın, çe­şit­li TV ka­nal­la­rı ara­cı­lı­ğıy­la; in­sa­nı­mı­za, ma­ya­mı­za, kim­li­ği­mi­ze yö­ne­lik oluş­tu­rul­ma­dı­ğı­na da­ir, sü­rek­li eleş­ti­ri ya­zı­la­rı­nı yaz­dım dur­dum; bık­ma­dan ve usan­ma­dan!... Ve gü­cüm, öm­rüm yet­ti­ği sü­re­ce de yaz­ma­ya de­vam ede­ce­ğim!... Bir evin ha­nı­mı ye­mek ya­pa­bil­mek için, mut­fa­ğın­da her tür­lü ni­te­lik­li do­na­nı­ma ve ye­mek mal­ze­me­si­ne sa­hip ola­bi­lir! An­cak işin içe­ri­sin­de gö­nül, sev­gi ve ruh yok ise geç­miş­ler ol­sun!... Bir­çok TV ka­na­lı­mı­zın sı­ra­dan ya­yın­la­rı­nı; özel­lik­le böy­le­si­ne mâ­ni­dar gün­ler­de çok se­çe­nek­li, am­ma ve­lâ­kin içi boş bir çu­va­la ben­zet­mek­ten de ken­di­mi ala­mı­yo­rum!... Her şe­ye rağ­men ümî­di­mi kay­bet­mek­si­zin ni­te­lik­li ama bir o ka­dar da gö­nül­den ek­ra­na yan­sı­yan prog­ram, soh­bet ve ya­pım­la­rın ya­yın­lan­ma­sı­nı da öz­lem­le hep bek­li­yo­rum; bir­çok se­yir­ci­mi­zin bek­le­di­ği gi­bi!... Bu ve­si­ley­le mü­ba­rek Kur­ban Bay­ra­mı’nı­zı, en iç­ten duy­gu­la­rım­la teb­rik eder, da­im sağ­lık, hu­zur ve afi­yet­ler di­le­rim de­ğer­li okur­la­rım!..
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 100806
  % 0.66
 • 5.2752
  % -0.29
 • 5.984
  % -0.69
 • 6.8783
  % -0.34
 • 217.157
  % -0.3
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT