BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > A­SA­LA’nın es­ki a­vu­ka­tı F­ran­sa’da ­ba­kan o­ldu

A­SA­LA’nın es­ki a­vu­ka­tı F­ran­sa’da ­ba­kan o­ldu

Fran­sa’da, Er­me­ni te­rör ör­gü­tü ASA­LA’nın es­ki avu­kat­la­rın­dan Er­me­ni asıl­lı Pat­rick De­ve­ci­yan, eko­no­mik teş­vik pla­nı­nın uy­gu­lan­ma­sın­dan so­rum­lu ba­kan ola­rak ata­ndı.Fran­sa’da, Er­me­ni te­rör ör­gü­tü ASA­LA’nın es­ki avu­kat­la­rın­dan Er­me­ni asıl­lı Pat­rick De­ve­ci­yan, eko­no­mik teş­vik pla­nı­nın uy­gu­lan­ma­sın­dan so­rum­lu ba­kan ola­rak ata­ndı. İk­ti­dar­da­ki Halk Ha­re­ke­ti Bir­li­ği’nin (UMP) Ge­nel Sek­re­ter­lik gö­re­vin­de bu­lu­nan De­ve­ci­yan, Jac­qu­es Chi­rac’ın cum­hur­baş­kan­lı­ğı dö­ne­min­de sa­na­yi­den so­rum­lu ba­kan ola­rak gö­rev yap­mış­tı. Pat­rick De­ve­ci­yan, Cum­hur­baş­ka­nı Ni­co­las Sar­kozy’nin eko­no­mi­yi teş­vik için ön­ce­ki gün açık­la­dı­ğı 26 mil­yar eu­ro’luk pla­nın uy­gu­lan­ma­sı gö­re­vi­ni üst­le­ne­cek.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT