BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Uzan kar­deş­le­re ya­ka­la­ma em­ri

Uzan kar­deş­le­re ya­ka­la­ma em­ri

İmar Ban­ka­sı ile il­gi­li ka­rar­lar hak­kın­da e-pos­ta yo­luy­la ha­ber­leş­tik­le­ri id­di­asıy­la es­ki BDDK üye­si Ke­mal Çe­vik ve es­ki Uzan Gru­bu yö­ne­ti­ci­si Enis Zai­moğ­lu ile bir­lik­te yar­gı­la­nan Ha­kan ve Ke­mal Uzan’ın, mah­ke­me­de ifa­de ver­mek üze­re ya­ka­lan­ma­la­rı için ka­rar çı­kar­tıl­dı.> İmar Ban­ka­sı ile il­gi­li ka­rar­lar hak­kın­da e-pos­ta yo­luy­la ha­ber­leş­tik­le­ri id­di­asıy­la es­ki BDDK üye­si Ke­mal Çe­vik ve es­ki Uzan Gru­bu yö­ne­ti­ci­si Enis Zai­moğ­lu ile bir­lik­te yar­gı­la­nan Ha­kan ve Ke­mal Uzan’ın, mah­ke­me­de ifa­de ver­mek üze­re ya­ka­lan­ma­la­rı için ka­rar çı­kar­tıl­dı. An­ka­ra 7. As­li­ye Ce­za Mah­ke­me­si, Çe­vik’in “gö­re­vi kö­tü­ye kul­lan­mak”, Ke­mal ve Ha­kan Uzan ile Zai­moğ­lu’nun da “gö­re­vi kö­tü­ye kul­lan­ma­ya iş­ti­rak” suç­la­rın­dan be­ra­at­le­ri­ne ka­rar ver­miş­ti. Yar­gı­tay 4. Ce­za Da­ire­si ise “ba­zı sa­nık­la­rın sor­gu­su ya­pıl­ma­dan ka­nıt tak­di­ri su­re­tiy­le be­ra­at ka­ra­rı ve­ri­le­me­ye­ce­ği” ge­rek­çe­siy­le söz ko­nu­su ka­ra­rı boz­muş­tu.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT