BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > İstanbul BAYRAMA HAZIR

İstanbul BAYRAMA HAZIR

Kur­ban Bay­ra­mı sü­re­sin­ce kent­te u­la­şım a­raç­la­rı yüz­de 50 in­di­rim­li o­la­cak, de­niz ve ka­ra ta­şı­ma­cı­lı­ğın­da ek se­fer­ler dü­zen­le­ne­cek. İS­Kİ şeh­re tam ka­pa­si­tey­le su ve­re­cek.> İSTANBUL - Bekir Yeniay İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si, İs­tan­bul­lu­la­rın 8 Ara­lık 2008 Pa­zar­te­si gü­nü baş­la­ya­cak Kur­ban Bay­ra­mı’nı ra­hat ve hu­zur­lu ge­çi­re­bil­me­si ama­cıy­la bir di­zi ted­bir al­dı. Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nden ya­pı­lan açık­la­ma­da, 4 gün­lük Kur­ban Bay­ra­mı sü­re­sin­ce top­lu ula­şım araç­la­rın­da yüz­de 50 in­di­rim uy­gu­la­na­ca­ğı bil­di­ril­di. İETT’nin ari­fe ve bay­ram gün­le­rin­de oto­büs se­fer sa­yı­sı­nı ar­tı­ra­ca­ğı ve hiz­met­le­rin ak­sa­ma­ma­sı, nor­mal ve ek se­fer­le­rin dü­zen­li ola­rak ya­pıl­ma­sı için ge­re­ken bü­tün ted­bir­le­ri ala­ca­ğı kay­de­dil­di. İs­tan­bul De­niz Oto­büs­le­ri A.Ş de se­fer sa­yı­la­rı­nı artıracak. Bu ara­da İS­Kİ, bay­ram sü­re­sin­ce İs­tan­bul’a tam ka­pa­si­tey­le su ve­re­cek. İR­Tİ­BAT TE­LE­FON­LA­RI Kur­ban Bay­ra­mı sü­re­sin­ce şi­ka­yet­le­rin ile­ti­le­bi­le­ce­ği mer­kez­le­rin ir­ti­bat te­le­fon­la­rı şöy­le: Be­yaz Ma­sa 153. Be­le­di­ye Mer­kez Nö­bet­çi Amir­li­ği 4551300 (Sa­raç­ha­ne), 4494000 (Mer­ter). Za­bı­ta Mü­dür­lü­ğü 521 84 65. İt­fa­iye Ko­mu­ta Mer­ke­zi 0 212 312 65 65. İt­fa­iye ih­bar­la­rı 110. İETT Ge­nel Mü­dür­lü­ğü 245 07 20 / 30 hat. İS­Kİ Ge­nel Mü­dür­lü­ğü 5883800 (Ak­sa­ray), 3210000 (Ka­ğıt­ha­ne). Me­zar­lık­lar Mü­dür­lü­ğü 272 13 73 / 3 hat. Hı­zır Acil Ser­vi­si 112. Acil Yar­dım ve Can­kur­tar­ma Mü­dür­lü­ğü 632 08 50 - 487 51 90 / 8 hat. TEK 237 23 50. İG­DAŞ 626 46 46. İs­tan­bul­lu­lar, 155 Po­lis İm­dat’ın 0212 636 22 40, İs­tan­bul Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü Nö­bet­çi Mü­dür­lü­ğü­nün 0212 636 11 05, Asa­yiş Şu­be Mü­dür­lü­ğü­nün 0212 214 40 10, Ata­türk Ha­va­li­ma­nı Şu­be Mü­dür­lü­ğü­nün 0212 465 30 00, Sa­bi­ha Gök­çen Ha­va­li­ma­nı Ha­ber Mer­ke­zi­nin 0216 585 58 12 nu­ma­ra­lı te­le­fon­la­rı­nı ara­ya­rak, şi­ka­yet ve di­lek­le­ri­ni ak­ta­ra­bi­le­cek.
Kapat
KAPAT