BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Bayram ve kriz!

Bayram ve kriz!

K­riz ken­di­si­ni i­yi­den i­yi­ye his­set­tir­me­ye baş­la­dı. Da­ha doğ­ru­su k­riz a­dı al­tın­da ül­ke­miz­de he­men he­men her­kes “ba­ha­ne” gös­te­re­rek is­te­di­ği gi­bi ha­re­ket e­di­yor.K­riz ken­di­si­ni i­yi­den i­yi­ye his­set­tir­me­ye baş­la­dı. Da­ha doğ­ru­su k­riz a­dı al­tın­da ül­ke­miz­de he­men he­men her­kes “ba­ha­ne” gös­te­re­rek is­te­di­ği gi­bi ha­re­ket e­di­yor. Sa­nat ve sos­ye­te ca­mi­a­sı da ta­bi­i ki bu or­tam­dan na­si­bi­ni al­mış du­rum­da. K­ri­zi ba­ha­ne e­de­rek, ço­ğu o­tel­ler her bay­ram­da müş­te­ri çek­mek i­çin yap­tık­la­rı sa­nat­çı­lı p­ro­mos­yon­la­rı­na yer ver­mi­yor­lar. Böy­le bir du­rum o­lun­ca da ta­bi­i ki sa­nat­çı­la­rın ço­ğu bu bay­ram ev­de o­tur­mak zo­run­da ka­lı­yor­lar. Sa­nat dün­ya­sın­da yi­ne iş ya­pan ba­zı sa­nat­çı­lar var a­ma es­ki­si gi­bi de­ğil. Hat­ta bi­re üç ka­zan­dık­la­rı dö­nem­ler ar­tık bit­ti... ­Bu haf­ta Türk film­le­ri­nin he­men he­men hep­si viz­yo­na gir­di. Bay­ram haf­ta­sı do­la­yı­sıy­la 9 gün­lük ta­til­de va­tan­daş­la­rın si­ne­ma­ya da­ha ra­hat gi­de­ce­ği dü­şü­nü­le­rek id­di­a­lı film­ler iz­le­yi­ci­si­ni bek­li­yor. Bun­la­rın ba­şın­da A.R.O.G ve Mu­ro ge­li­yor, i­ki fil­min ga­la­sı da muh­te­şem ol­du. Ga­la­la­rı bi­le i­na­nıl­maz il­gi i­le kar­şı­la­nan film­le­rin gi­şe­le­ri me­rak ko­nu­su. A­ma Cem Yıl­maz’ın he­de­fi ta­bi­i ki her ne ka­dar ken­di­si­ne “Re­cep İ­ve­dik”i ra­kip gör­me­se de ay­nı gi­şe­yi ya­ka­la­mak ve geç­mek. 70 mil­yon­luk ül­ke­miz­de 4 mil­yon gi­şe ya­pın­ca se­vi­nen­ler ol­sa da yüz­de­ye vur­du­ğu­nuz­da bu sa­yı as­lın­da çok az. A­ma si­ne­ma se­yir­ci­si gün geç­tik­çe ço­ğa­lı­yor... GE­ÇEN HAFTA NE KONUŞULDU? ­Geç­ti­ği­miz haf­ta yi­ne Hül­ya Av­şar ve TMSF a­ra­sın­da­ki ger­gin­lik çok ko­nu­şul­du. Ço­ğu ya­za­ra gö­re Av­şar hak­lı bu­lun­du. Ba­ka­lım i­şin so­nu ne­re­ye va­ra­cak a­ma duy­du­ğu­mu­za gö­re Av­şar Kı­zı, cid­di şe­kil­de e­ko­no­mik k­riz i­çe­ri­sin­dey­miş, Sa­a­det­tin Sa­ran has­ta­ne mas­raf­la­rı­nı da­hi kar­şı­lı­yor­muş, TMSF i­le bir an ön­ce p­rob­lem­le­ri­ni çöz­me­si ge­re­ki­yor... ­Geç­ti­ği­miz haf­ta­ya dam­ga­sı­nı vu­ran o­lay­la­rın ba­şın­da da man­ken­le­rin te­ker te­ker al­büm ya­pa­cak­la­rı­nı du­yur­ma­la­rı ol­du. Bun­la­rın en ba­şın­da i­se E­ce Gür­sel ge­li­yor. Ta­bi­i çok e­leş­ti­ril­di­ği i­çin bi­raz şikâ­yet­çi. Ba­ka­lım rock tarz­da­ki al­bü­mü ki­mi hak­lı çı­ka­ra­cak?.. ­Sağ­lık­lı sıh­hat­li ni­ce bay­ram­la­ra!..
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 100141
  % 0.47
 • 5.2903
  % -0.78
 • 6.0238
  % -0.54
 • 6.9195
  % 0.02
 • 218.193
  % -1.07
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT