BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > ‘Can suyu kredisi’ iki katına çıkıyor

‘Can suyu kredisi’ iki katına çıkıyor

Sa­na­yi ve Ti­ca­ret Ba­ka­nı Za­fer Çağ­la­yan, sı­fır fa­iz­li “can­su­yu k­re­di des­te­ği”nin gör­dü­ğü yo­ğun il­gi se­be­biy­le yıl so­nu­na ka­dar 700 mil­yon YTL’ye yük­sel­ti­le­ce­ği­ni a­çık­la­dı> İS­TAN­BUL İHA Başvuru 17 aralıkta İkinci cansuyu kredisi için başvurular 17 Aralıkta başlayacak, 19 Aralıkta sona erecek. Sıfır faizli ikinci cansuyu kredisinin toplam hacmi 150 milyon YTL olarak belirlendi. Glo­bal kriz­den et­ki­le­nen şir­ket­le­re des­tek ol­mak için hü­kü­me­tin ha­zır­la­dı­ğı sı­fır fa­iz­li “can­su­yu kre­di des­te­ği”ne bü­yük ta­lep gel­di. Sa­na­yi ve Ti­ca­ret Ba­ka­nı Za­fer Çağ­la­yan, 26 Ka­sım 2008’de baş­la­yan ve 2 Ara­lık’ta so­na eren 350 mil­yon YTL’lik sı­fır fa­iz­li “can­su­yu kre­di des­te­ği”ne 10 bin 999 iş­let­me­nin baş­vur­du­ğu­nu açık­la­dı. Ge­len kre­di baş­vu­ru­la­rı­nın 551 mil­yon YTL’yi bul­du­ğu­nu açık­la­yan Çağ­la­yan, KOS­GEB’in 2008 büt­çe im­kan­la­rı ve hü­kü­me­tin im­kan­la­rı zor­la­na­rak sağ­la­nan des­tek­le iki ye­ni müj­de ver­di. Bu­na gö­re, KOS­GEB’in büt­çe im­kan­la­rıy­la, 26 Ka­sım’da baş­la­tı­lan 350 mil­yon YTL’lik Sı­fır Fa­iz­li Can­su­yu Kre­di Des­te­ği’ne ya­pı­lan 551 mil­yon YTL’lik baş­vu­ru­nun ta­ma­mı kar­şı­la­na­cak. Asil ve ye­dek lis­te­de bu­lu­nan iş­let­me­ler­den kre­di şart­la­rı­na ha­iz bü­tün iş­let­me­le­re kre­di kul­lan­dı­rı­la­cak. Böy­le­ce kay­nak 200 mil­yon YTL ar­tı­rı­la­rak. Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı’nın sağ­la­dı­ğı des­tek­le, ay­nı prog­ram çer­çe­ve­sin­de Sı­fır Fa­iz­li 2. Can­su­yu Kre­di Des­te­ği uy­gu­la­ma­ya so­ku­la­cak.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT