BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Rus­ya’da yı­lın şir­ke­ti Be­ko

Rus­ya’da yı­lın şir­ke­ti Be­ko

Ar­çe­lik A.Ş’nin Rus­ya’da fa­ali­yet gös­te­ren şir­ke­ti BE­KO LLC, Rus­ya’da Ros­Bu­si­ness­Con­sul­ting (RBC) ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen “Yı­lın Şir­ke­ti” ya­rış­ma­sın­da, “En hız­lı ge­li­şen ve en di­na­mik şir­ket” ka­te­go­ri­sin­de bi­rin­ci­lik ödü­lü al­dı.Ar­çe­lik A.Ş’nin Rus­ya’da fa­ali­yet gös­te­ren şir­ke­ti BE­KO LLC, Rus­ya’da Ros­Bu­si­ness­Con­sul­ting (RBC) ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen “Yı­lın Şir­ke­ti” ya­rış­ma­sın­da, “En hız­lı ge­li­şen ve en di­na­mik şir­ket” ka­te­go­ri­sin­de bi­rin­ci­lik ödü­lü al­dı. Rus­ya’nın ön­de ge­len şir­ket­le­ri­nin üst dü­zey yö­ne­ti­ci­le­ri­nin, hü­kü­met yet­ki­li­le­ri­nin ka­tıl­dı­ğı tö­ren­de BE­KO LLC adı­na ödü­lü BE­KO LLC Ge­nel Mü­dü­rü/Rus­ya Ül­ke Mü­dü­rü Oğuz­kan Şa­tı­roğ­lu al­dı. İlk de­fa bir Türk şir­ke­ti­nin Rus­ya’da bu ödü­le la­yık gö­rül­dü­ğü­nü söy­le­yen Şa­tı­roğ­lu, son de­re­ce mut­lu ve gu­rur­lu ol­duk­la­rı­nı be­lirt­ti. Şa­tı­roğ­lu, “Bu ba­şa­rı­lar tüm ça­lı­şan­la­rı­mı­za ait­tir. Al­dı­ğı­mız bu ödül iş so­nuç­la­rı­mı­za da olum­lu yan­sı­ya­cak ve hep bir­lik­te ile­ri­de da­ha bü­yük ba­şa­rı­la­ra im­za at­mak için bi­zi da­ha çok mo­ti­ve ede­cek­tir” de­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT