BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > A­yak­ta u­yu­ya­bil­mek

A­yak­ta u­yu­ya­bil­mek

TA­SAM Baş­ka­nı Sü­ley­man Şen­soy‘un da­ve­ti üze­ri­ne Po­lon­ya‘nın War­şo­va ken­ti­ne ora­dan da So­pot şeh­ri­ne geç­tik... İki gün sü­ren kon­fe­ran­sın ku­lis­le­rin­de ko­nu­şu­lan se­nar­yo­la­rın so­nun­da en çok me­rak edi­len, ABD ba­tı­yor mu? so­ru­su olu­yor­du...> War­şo­va/Po­lon­ya TA­SAM Baş­ka­nı Sü­ley­man Şen­soy‘un da­ve­ti üze­ri­ne Po­lon­ya‘nın War­şo­va ken­ti­ne ora­dan da So­pot şeh­ri­ne geç­tik... İki gün sü­ren kon­fe­ran­sın ku­lis­le­rin­de ko­nu­şu­lan se­nar­yo­la­rın so­nun­da en çok me­rak edi­len, ABD ba­tı­yor mu? so­ru­su olu­yor­du... * Av­ru­pa­lı uz­man­lar ise so­ru üre­ti­yor­du; ABD ba­tı­yor­sa; Rus­ya, Çin, Av­ru­pa ve Arap ül­ke­le­ri ne­den ‘ka­ra çu­la’ otur­du? Pet­ro­lü 48 do­la­ra na­sıl in­di? En faz­la za­ra­rı kim­ler gör­dü? Pet­ro­lü en çok alan ül­ke­ler kim? ABD‘de dev şir­ket­le­rin fon­la­rı­nı alıp da ba­tan ya­tı­rım­cı­lar han­gi ül­ke­den? Ve da­ha bir­çok üre­ti­len so­ru­lar ce­vap­lan­dı­rıl­dı­ğın­da ki­min bat­tı­ğı ve ki­min ba­tı­rıl­dı­ğı da or­ta­ya çı­kı­yor­du? * Rus­ya Dı­şiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı‘na bağ­lı Dip­lo­ma­si Aka­de­mi­sin­den Prof. Dr. İgor Pa­ra­nin ise İz­ves­ti­ya ga­ze­te­si­ne yap­tı­ğı açık­la­ma­da ma­li kriz ne­de­niy­le ABD‘nin çö­ke­ce­ği­ni ve al­tı­ya bö­lü­ne­ce­ği­ni ve al­tı dev­let ku­ru­la­ca­ğı­nı id­di­a edi­yor, Alas­ka‘nın da ye­ni­den Rus­ya top­rak­la­rı­na da­hil ola­bi­le­ce­ği­ni be­lir­ti­yor ve; “Bu bir pi­ra­mit. Do­lar ar­tık gü­ven­li de­ğil. Mer­kez ar­tık oy­na­dı” di­yor­du... Kı­sa­ca, se­nar­yo­lar ha­va­da uçu­şu­yor­du... Ki­mi, ABD ba­tı­yor. Ki­mi­le­ri ise, ABD ka­za­nı­yor ve baş­ka dev­let­le­ri ba­tı­rı­yor di­yor­du ama kim­se­nin ak­lı­na Tür­ki­ye ne­re­ye gi­di­yor? so­ru­su­nu sor­mak gel­mi­yor­du... Ga­li­ba, “Ayak­ta uyuk­la­yıp da ote­le pa­ra ver­mek” de böy­le olu­yor­du...
Kapat
KAPAT