BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Do­lan­dı­rı­cı­lık­tan 10 ki­şi tu­tuk­lan­dı

Do­lan­dı­rı­cı­lık­tan 10 ki­şi tu­tuk­lan­dı

İs­tan­bul’da do­lan­dı­rı­cı­lık yap­tık­la­rı id­di­asıy­la ad­li­ye­ye çı­kar­tı­lan 14 ki­şi­den, 3 yıl ön­ce Tür­ki­ye’de dü­zen­le­nen bir gü­zel­lik ya­rış­ma­sı­na ka­tı­lan İran asıl­lı El­naz Pi­ra­yesh’in de ara­la­rın­da bu­lun­du­ğu 10’u tu­tuk­lan­dı.İs­tan­bul’da do­lan­dı­rı­cı­lık yap­tık­la­rı id­di­asıy­la ad­li­ye­ye çı­kar­tı­lan 14 ki­şi­den, 3 yıl ön­ce Tür­ki­ye’de dü­zen­le­nen bir gü­zel­lik ya­rış­ma­sı­na ka­tı­lan İran asıl­lı El­naz Pi­ra­yesh’in de ara­la­rın­da bu­lun­du­ğu 10’u tu­tuk­lan­dı. Bi­li­şim Suç­la­rı ve Sis­tem­le­ri Şu­be Mü­dür­lü­ğü ekip­le­rin­ce dü­zen­le­nen ope­ras­yon­da, yurt dı­şın­da­ki ban­ka müş­te­ri­le­ri­nin kre­di kar­tı bil­gi­le­ri­ni kul­la­na­rak ha­zır­la­dık­la­rı sah­te ban­ka ve kre­di kart­la­rı ile he­sap­la­rı bo­şalt­tık­la­rı ya da alış­ve­riş yap­tık­la­rı id­di­asıy­la 4’ü ka­dın 14 ki­şi ön­ce­ki gün gö­zal­tı­na alın­mış­tı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT