BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > O­ba­ma mo­ral ver­di ­bor­sa­lar coş­tu

O­ba­ma mo­ral ver­di ­bor­sa­lar coş­tu

Ba­rack Oba­ma’nın 1950’den son­ra­ki en bü­yük ka­mu ya­tı­rım­la­rı­nı dev­re­ye ala­ca­ğı açık­la­ma­sı, dün­ya bor­sa­la­rın­da yüz­de 9’a va­ran çı­kış­la­ra se­bep ol­duBa­rack Oba­ma’nın 1950’den son­ra­ki en bü­yük ka­mu ya­tı­rım­la­rı­nı dev­re­ye ala­ca­ğı açık­la­ma­sı, dün­ya bor­sa­la­rın­da yüz­de 9’a va­ran çı­kış­la­ra se­bep ol­du ABD’den baş­la­yan eko­no­mik kri­zin ar­dın­dan açık­la­nan tril­yon­lar­ca do­lar­lık pa­ket­ler pi­ya­sa­la­rı sa­kin­leş­ti­re­me­di. Dün­ya li­der­le­ri, her ül­ke­nin ken­di prog­ra­mı­nı açık­la­ma­sı ge­rek­ti­ği­ne da­ir açık­la­ma­lar ya­par­ken, ABD’nin he­nüz res­mi ola­rak gö­re­ve baş­la­ma­yan Baş­ka­nı Ba­rack Oba­ma, ye­ni prog­ra­mı ile dün bor­sa­la­rı coş­tur­du. Oba­ma, pa­zar gü­nü, “ABD’de Baş­kan Ei­sen­ho­wer’ın 1950’de­ki bü­yük oto­yol pro­je­le­rin­den son­ra en bü­yük ka­mu ya­tı­rım­la­rı­nı dev­re­ye ala­ca­ğı­nı” du­yu­run­ca, dün­ya bor­sa­la­rı, haf­ta­nın ilk gü­nü hız­la yük­sel­di. İMKB TA­TİL­DE AMA... Tür­ki­ye’de Kur­ban Bay­ra­mı se­be­bi ile pi­ya­sa­lar ta­til ya­par­ken, As­ya bor­sa­la­rın­da yüz­de 9’a, Av­ru­pa’da yüz­de 7’ye va­ran yük­se­liş­ler ger­çek­leş­ti. Ame­ri­kan Bor­sa­la­rın­da ön­ce­ki ak­şam Dow Jo­nes en­dek­si yüz­de 3.9, Nas­daq yüz­de 4.41 yük­se­liş­le ka­pa­nır­ken, As­ya’da Ja­pon Nik­kei En­dek­si yüz­de 4.99, Çin Şan­gay Shen­zen En­dek­si yüz­de 4.07, Hong Kong Bor­sa­sı da yüz­de 8.66 prim yap­tı. Av­ru­pa’da ise Al­man Dax En­dek­si yüz­de 6.65, Fran­sız CAC En­dek­si yüz­de 6.80 ve İn­gi­liz FTSE 100 En­dek­si de yüz­de 5.8 prim yap­tı. ‘OTO­MO­TİV BAT­MA­SIN’ Dİ­YE DU­A ET­Tİ­LER ABD’de di­be vu­ran oto­mo­tiv sek­tö­rü­nü aya­ğa kal­dır­mak için Baş­kan Barack Oba­ma, “Oto­mo­ti­vin bat­ma­sı­na izin ver­me­yiz” açık­la­ma­sı ya­par­ken, sek­tör dev­le­ri dua­ya baş­la­dı. Oto­mo­tiv sek­tö­rü­nün kal­bi Det­ro­it’te bü­yük ki­li­se­ler­den Grea­ter Gra­ce Temp­le’da­ki pa­zar ayi­nin­de, ki­li­se­nin su­na­ğı­na Ford ve GM’den 3 adet araç ko­nul­du. Sek­tör ça­lı­şan­la­rı da oto­mo­ti­vi kur­ta­ra­cak plan üze­rin­de an­la­şıl­ma­sı için hep bir­lik­te du­a et­ti. Ki­li­se­de­ki ayi­ne yak­la­şık 300 ki­şi ka­tıl­dı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT