BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Bay­ram gü­nü o­yun oy­na­mak

Bay­ram gü­nü o­yun oy­na­mak

Su­al: Bay­ram gü­nü, sa­ha­be çal­gı ça­lıp oy­nu­yor­lar­mış. Bi­ze ne­den ca­iz de­ğil­dir? CE­VAP: Çal­gı çal­mak ca­iz ol­maz. Pey­gam­ber efen­di­miz, Me­di­ne’ye gel­di­ği za­man, Me­di­ne­li­le­rin iki eğ­len­ce gü­nü ol­du­ğu­nu bil­dir­di­ler. Ca­hi­li­yet za­ma­nın­da­ki eğ­len­ce­ler­den bah­set­ti­ler. Pey­gam­ber efen­di­miz bu­yur­du ki:Su­al: Bay­ram gü­nü, sa­ha­be çal­gı ça­lıp oy­nu­yor­lar­mış. Bi­ze ne­den ca­iz de­ğil­dir? CE­VAP: Çal­gı çal­mak ca­iz ol­maz. Pey­gam­ber efen­di­miz, Me­di­ne’ye gel­di­ği za­man, Me­di­ne­li­le­rin iki eğ­len­ce gü­nü ol­du­ğu­nu bil­dir­di­ler. Ca­hi­li­yet za­ma­nın­da­ki eğ­len­ce­ler­den bah­set­ti­ler. Pey­gam­ber efen­di­miz bu­yur­du ki: (Al­lah, o iki gü­nü on­lar­dan da­ha ha­yır­lı iki gün olan Kur­ban ve Ra­ma­zan Bay­ra­mı­nın gün­le­riy­le de­ğiş­tir­di.) [Bu­ha­ri] Haz­ret-i Âi­şe an­la­tır: Bay­ram gü­nü iki ca­ri­ye, kah­ra­man­lık şi­ir­le­ri­ni def ça­la­rak te­ren­nüm edi­yor­du. Re­su­lul­lah ya­ta­ğı­na ya­tıp yü­zü­nü çe­vir­di, son­ra ba­bam [Haz­ret-i Ebu Be­kir] içe­ri gir­di. (Bu ne hâl, Re­su­lul­la­hın hu­zu­run­da şey­ta­nın dü­dü­ğü ve se­si ne arı­yor?) di­ye be­ni azar­la­yın­ca, Re­su­lul­lah (Bı­rak on­la­rı, her mil­le­tin bir bay­ra­mı var­dır, bu da bi­zim bay­ra­mı­mız­dır) bu­yur­du. Ba­bam baş­ka şey­le meş­gul­ken, ca­ri­ye­le­re işa­ret et­tim, dı­şa­rı çık­tı­lar. (Bu­ha­ri) Yi­ne Âi­şe va­li­de­miz an­la­tır: Bay­ram gü­nü Ha­be­şî­ler oyun oy­nar­ken Re­su­lul­lah be­ni ça­ğır­dı, ben de ba­şı­mı onun om­zu­na ko­yup, he­ve­sim gi­de­ne ka­dar sey­ret­tim. (Bu­ha­ri) Oyun oy­na­yan­lar, eğ­le­nen­ler, ca­ri­ye­ler ve Ha­be­şî kö­le­ler­dir. Def ça­lıp oy­na­mak ca­ri­ye­le­re ve­ril­miş bir ruh­sat­tır. Ses­le­ri de av­ret de­ğil­dir. Hür ka­dın­la­rın ses­le­riy­se av­ret­tir. An­cak dü­ğün­ler­de, ka­dın­lar ara­sın­da def ça­la­bi­lir­ler. Ca­ri­ye­ler gi­bi er­kek­ler ara­sın­da ça­la­maz­lar. Ca­ri­ye­le­rin bu ha­re­ket­le­ri­ni hür ka­dın­la­ra da uy­gu­la­mak, din­de re­for­ma gi­rer. Ha­be­şî kö­le­le­rin oyun­la­rı ise, mız­rak, kı­lıç ve kal­kan oyun­la­rıy­dı. Bu ha­dis-i şe­rif­le­re da­ya­na­rak sa­ha­be çal­gı ça­lar­dı de­mek çok yan­lış ve if­ti­ra olur. Bay­ram­lar­da ça­tıl­ma­sın ka­şı­mız, Düş­man­lık­tan ağ­rı­ma­sın ba­şı­mız, Kü­çük ol­sun, bü­yük ol­sun ya­şı­mız, Al­lah için ar­tık gül­sün yü­zü­müz. Boy­nuz­lu koç­la­rı kur­ban et­me­li, Ak­ra­ba­yı zi­ya­re­te git­me­li, Dar­gın­lık­lar, kır­gın­lık­lar bit­me­li, Al­lah için ar­tık gül­sün yü­zü­müz. Küs­kün­lük için­de geç­me­sin ha­yat, Öf­ke­ni yen, kib­ri­ni kır, çö­pe at, Bak ba­rış­mak için, ne gü­zel fır­sat, Al­lah için ar­tık gül­sün yü­zü­müz. Ha­yır­lı söz söy­le­me­li di­li­miz, Mü­sa­fe­ha et­sin iki eli­miz, Gü­lüm­se­yip, açıl­ma­lı gü­lü­müz, Al­lah için ar­tık gül­sün yü­zü­müz. Tel: 0 212 - 454 38 20 www.dinimizislam.com - www.mehmetalidemirbas.com
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT