BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > İs­lam â­le­mi ku­cak­laş­tı

İs­lam â­le­mi ku­cak­laş­tı

Kur­ban Bay­ra­mı dün­ya ge­ne­lin­de bü­yük bir coş­ku ve se­vinç­le kut­la­nı­yor. Bay­ra­mın ilk gü­nün­de genç ye­tiş­kin mil­yon­lar­ca Müs­lü­man ca­mi­le­re akın et­ti.Kur­ban Bay­ra­mı dün­ya ge­ne­lin­de bü­yük bir coş­ku ve se­vinç­le kut­la­nı­yor. Bay­ra­mın ilk gü­nün­de genç ye­tiş­kin mil­yon­lar­ca Müs­lü­man ca­mi­le­re akın et­ti. Kı­lı­nan Bay­ram na­ma­zı­nın ar­dın­dan bir­bir­le­riy­le ku­cak­la­şan Müs­lü­man­lar bay­ra­mın coş­ku­su­nu en gü­zel şe­kil­de ya­şa­dı. Bay­ra­mın ilk na­ma­zı ise Avus­tral­ya’da ya­şa­yan Müs­lü­man­lar ta­ra­fın­dan kı­lın­dı. Dün­ya­nın en ka­la­ba­lık Müs­lü­man ül­ke­si olan En­do­nez­ya’da ise bü­yük ca­mi­le­re sığ­ma­yan Müs­lü­man­lar, ana cad­de­le­ri dol­dur­du. Af­ga­nis­tan’da da sa­kin bir bay­ram kut­la­ma­sı ya­şan­dı. Kır­gı­zis­tan’da her yıl ol­du­ğu gi­bi bu yıl­da baş­kent­te 60 bi­ne ya­kın Müs­lü­man ca­mi­le­ri ve mey­dan­la­rı dol­dur­du. Bos­na’da ise na­maz son­ra­sı Müs­lü­man­lar kab­ris­tan­la­ra ko­şa­rak sa­vaş­ta kay­bet­tik­le­ri ya­kın­la­rı için Kur’an-ı Ke­rim oku­yup dua­lar et­ti.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 98455
  % 1.69
 • 5.3279
  % -0.7
 • 6.0542
  % -0.85
 • 6.8869
  % -0.64
 • 220.305
  % -0.61
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT