BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ec­za­ne açıl­ma­sı­na ‘Nü­fus sı­nır­la­ma­sı’

Ec­za­ne açıl­ma­sı­na ‘Nü­fus sı­nır­la­ma­sı’

ağ­lık Ba­kan­lı­ğın­ca ha­zır­la­nan “Ec­za­cı­lık Ya­sa Tas­la­ğı” ile ye­ni ec­za­ne açıl­ma­sı­na sı­nır­la­ma ge­ti­ril­me­si plan­la­nı­yor. Tas­lak, 2 bin 500 nü­fus ba­şı­na bir ec­za­ne açıl­ma­sı­nı ön­gö­rü­yor.> AN­KA­RA Sağ­lık Ba­kan­lı­ğın­ca ha­zır­la­nan “Ec­za­cı­lık Ya­sa Tas­la­ğı” ile ye­ni ec­za­ne açıl­ma­sı­na sı­nır­la­ma ge­ti­ril­me­si plan­la­nı­yor. Tas­lak, 2 bin 500 nü­fus ba­şı­na bir ec­za­ne açıl­ma­sı­nı ön­gö­rü­yor. An­cak mev­cut ec­za­ne­ler ye­ni dü­zen­le­me­den et­ki­len­me­ye­cek. Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı yet­ki­li­le­ri, “Ec­za­ne­ler ve Ec­za­cı­lık Hiz­met­le­ri Hak­kın­da Ya­sa”nın çok es­ki ol­du­ğu­nu ve de­ğiş­ti­ril­me­si için ça­lış­ma baş­lat­tık­la­rı­nı bil­dir­di. Tas­la­ğın, AB uy­gu­la­ma­la­rı dik­ka­te alı­na­rak ha­zır­lan­dı­ğı­nı di­le ge­ti­ren yet­ki­li­ler, ye­ni dü­zen­le­mey­le, Tür­ki­ye’de ec­za­ne­le­rin sa­yı­sı­nın nü­fu­sa da­ya­lı ola­rak sı­nır­lan­dı­rıl­ma­sı­nın plan­lan­dı­ğı­nı kay­det­ti. Tas­lak­ta­ki bir di­ğer dü­zen­le­me­ye gö­re de ec­za­cı­lık fa­kül­te­le­ri­ni bi­ti­ren­le­rin he­men ec­za­ne aça­ma­ya­cak­la­rı­nı kay­de­den yet­ki­li­ler, me­zun­la­rın 1 yıl ec­za­ne­ler­de “İkin­ci Ec­za­cı” ola­rak staj yap­tık­tan son­ra ken­di ec­za­ne­le­ri­ni aça­bi­le­cek­le­ri­ni ifa­de et­ti.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 91445
  % -1.5
 • 5.4513
  % -0.73
 • 6.1428
  % -1.25
 • 7.0355
  % -0.45
 • 211.13
  % -0.42
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT