BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > AB’DEN TÜR­Kİ­YE’YE: Si­ya­si par­ti­ler ya­sa­sı­nı de­ğiş­ti­rin

AB’DEN TÜR­Kİ­YE’YE: Si­ya­si par­ti­ler ya­sa­sı­nı de­ğiş­ti­rin

AB dı­şiş­le­ri ba­kan­la­rı, Tür­ki­ye’nin va­kit ge­çir­me­den si­ya­si par­ti­ler ya­sa­sı­nı de­ğiş­tir­me­si­ni is­te­di.AB dı­şiş­le­ri ba­kan­la­rı, Tür­ki­ye’nin va­kit ge­çir­me­den si­ya­si par­ti­ler ya­sa­sı­nı de­ğiş­tir­me­si­ni is­te­di. Dı­şiş­le­ri ba­kan­la­rı­nı bu­luş­tu­ran AB Ge­nel İş­ler ve Dış İliş­ki­ler Kon­se­yi­nin ge­niş­le­me ka­rar­la­rın­da, “Tür­ki­ye’de ana­ya­sa da­hil si­ya­si par­ti­le­rin iş­le­yi­şiy­le il­gi­li ya­sa­la­rın de­ğiş­ti­ril­me­si­nin her za­man­kin­den da­ha faz­la is­ten­di­ği” vur­gu­lan­dı. Tür­ki­ye’de­ki si­ya­si ak­tör­le­rin gö­rüş fark­lı­lık­la­rı­nı hu­ku­kun üs­tün­lü­ğü­ne ve te­mel öz­gür­lük­le­re say­gı gös­te­re­rek uz­laş­ma ru­hu için­de ve di­ya­log­la çöz­me­le­ri çağ­rı­sı ya­pı­lan ka­rar­lar­da, bu­nun re­form sü­re­ci­nin can­lan­dı­rıl­ma­sı­na da kat­kı sağ­la­ya­ca­ğı be­lir­til­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT