BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > 3G i­le giz­li­lik de­vam e­de­cek

3G i­le giz­li­lik de­vam e­de­cek

Gö­rün­tü­lü ile­ti­şi­me im­kân ve­ren 3G’li te­le­fon­la­ra yük­le­ne­cek yazılımla kar­şı ta­ra­fa is­ten­me­yen ses ve gö­rün­tü­nün gön­de­ril­me­si en­gel­le­ne­bi­le­cekTür­ki­ye, ha­zi­ran ayın­da 3G’li te­le­fon­lar­la ta­nış­ma­ya ha­zır­la­nır­ken, giz­li­li­ğe önem ve­ren ki­şi­ler için de ya­zı­lım­lar ha­zır­la­nı­yor. Turk­cell’in çö­züm or­ta­ğı, Te­le­ses Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Re­cep Uzel­li, “3G’li te­le­fon­lar için ge­liş­ti­ri­le­cek ya­zı­lım­lar­la, is­te­di­ği­niz ki­şi­le­rin gö­zün­den her şe­yi ka­çır­mak müm­kün ola­cak” de­di. 3G’li te­le­fon sa­hip­le­ri­nin ar­ka fo­nu de­ğiş­ti­re­bi­le­ce­ği­ni söy­le­yen­ U­zel­li, “Böy­le­ce, ki­şi ol­du­ğu­nu söy­le­di­ği yer­de gö­rü­ne­cek, an­cak bam­baş­ka bir yer­de bu­lu­na­bi­le­cek. İş ye­me­ğin­de ol­du­ğu­nu söy­le­yen an­cak eğ­len­ce ye­rin­de bu­lu­nan ki­şi, or­tam­da bu­lu­nan gü­rül­tü ve­ya is­ten­me­yen ses­le­ri de ya­zı­lım sa­ye­sin­de en­gel­le­ye­bi­le­cek. Yi­ne ya­zı­lım sa­ye­sin­de or­tam­da bu­lun­ma­yan ba­zı gö­rün­tü ve­ya ki­şi­ler de ora­day­mış gi­bi gö­rün­tü­ye da­hil edi­le­bi­le­cek” de­di. Bık­tı­rı­cı de­re­ce­de uza­yan gö­rüş­me­le­ri bi­tir­mek de yi­ne bu te­le­fon­lar­la son de­re­ce ba­sit ola­cak. Bu tür gö­rüş­me­ler­den kur­tul­mak is­te­yen kul­la­nı­cı, gö­rün­tü ve ses­te bo­zuk­luk ya­pa­rak gö­rüş­me­yi son­lan­dı­ra­bi­le­cek. Ay­rı­ca söz ko­nu­su te­le­fon­lar­da kar­şı ta­ra­fa yan­sı­tı­lan gö­rün­tü­nüz­le de oy­na­ya­bi­le­cek­si­niz. Söz ge­li­mi ki­lo­la­rın­dan şi­ka­yet­çi bi­ri­si ken­di­ni da­ha za­yıf, za­yıf bir ki­şi de şişman gös­te­re­bi­le­cek.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT