BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Bir ay­da 330 bin ki­şi ­nu­ma­ra­sı­nı ta­şı­dı

Bir ay­da 330 bin ki­şi ­nu­ma­ra­sı­nı ta­şı­dı

O­pe­ra­tör­ler kam­pan­ya­lar­la a­bo­ne­le­rin fa­tu­ra be­de­li­ni dü­şü­rü­yor. Bu­na rağ­men ge­li­rle­ri a­zal­ma­yan şir­ket­le­rin a­bo­ne sa­yı­sı da ar­tı­yorCep te­le­fon­la­rın­da nu­ma­ra ta­şı­na­bi­lir­li­ği uy­gu­la­ma­sı­nın baş­la­dı­ğı 9 Ka­sım­dan bu ya­na 330 bin abo­ne, nu­ma­ra­sı­nı ta­şı­dı. Bil­gi Tek­no­lo­ji­le­ri ve İle­ti­şim Ku­ru­lu 2. Baş­ka­nı Ga­lip Ze­rey, 90 bin ki­şi­nin ta­le­bi­nin de bil­gi ve bel­ge ek­si­ği se­be­biy­le red­de­dil­di­ğini be­lir­te­rek, “Nu­ma­ra ta­şı­ma iş­lem­le­ri or­ta­la­ma 1.5 gün­de ta­mam­la­nı­yor” de­di. GSM ope­ra­tör­le­ri­nin nu­ma­ra ta­şı­na­bi­lir­li­ği uy­gu­la­ma­sı ön­ce­sin­de çe­şit­li kam­pan­ya­lar baş­lat­tık­la­rı­nı an­la­tan Ze­rey, “Ope­ra­tör­le­rin, nu­ma­ra ta­şı­na­bi­lir­li­ği uy­gu­la­ma­sı­na pa­ra­lel dü­zen­le­di­ği kam­pan­ya­lar ne­de­niy­le abo­ne­le­rin fa­tu­ra be­de­li dü­şü­yor. Be­nim fa­tu­ra be­de­lim yüz­de 30 düş­tü. Fa­tu­ra­lar da­ha da dü­şe­cek” di­ye ko­nuş­tu. 66 MİL­YON ABO­NE VAR Fa­tu­ra be­del­le­ri­nin düş­me­si­ne rağ­men şir­ket­le­rin ge­lir­le­ri­nin azal­ma­dı­ğı­nı, ko­nu­şu­lan da­ki­ka­nın ve abo­ne sa­yı­sı­nın art­tı­ğı­nı be­lir­ten Ze­rey, “Bu­gün iti­ba­riy­le yıl­lık ko­nuş­ma da­ki­ka­sı 100 mil­yar­dır. Bu kam­pan­ya­la­rın ve ta­ri­fe pa­ket­le­ri­nin et­ki­si. Bu­gün 66 mil­yon mo­bil abo­ne var. Pe­net­ras­yon (mo­bil abo­ne­li­ğin nü­fu­sa ora­nı) yüz­de 93’ü geç­ti. 3G ile bu kul­la­nım çok da­ha faz­la ar­ta­cak” di­ye ko­nuş­tu.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT