BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Bo­bo, Tel­lo, Ho­los­ko oy­na­ma­dı mı?

Bo­bo, Tel­lo, Ho­los­ko oy­na­ma­dı mı?

İş­te, bu ül­ke­de fut­bol yo­ru­mu ya­pan, eleş­ti­ri ya­zan an­lı şan­lı fut­bol mü­nek­kit­le­ri­nin acı so­nu...İş­te, bu ül­ke­de fut­bol yo­ru­mu ya­pan, eleş­ti­ri ya­zan an­lı şan­lı fut­bol mü­nek­kit­le­ri­nin acı so­nu... Ne de­miş­ler­di; “Ey Mus­ta­fa De­niz­li, na­sıl olur da, Tel­lo’yu, Bo­bo’yu, Ho­los­ko’yu, Fe­ner­bah­çe ma­çın­da ye­dek ku­lü­be­sin­de otur­tur­sun?” Pe­ki, bu üç isim­den iki­si ilk on bir­de, di­ğe­ri de 19 da­ki­ka ta­kı­mın için­de de­ğil­ler miy­di, An­ka­ras­por’a kar­şı? Hep böy­le; Asıl prob­le­mi gö­re­me­yip, fark ede­me­yip, bil­gi ol­ma­dan fi­kir üre­ten­le­rin so­nu... Ney­se ki, Si­vok hem ken­di ka­le­si­ne gol at­tı, hem de ta­kı­mı on ki­şi bı­rak­tı. Böy­le­ce bu ka­fa­lar son ye­nil­gi­nin suç­lu­su­nu bul­du­lar... Pe­ki, ya De­niz­li Ho­ca? Ya­zık; Be­şik­taş ta­kı­mı­nın oyun­cu­la­rı her maç son­ra­sı ne oy­na­dık­la­rı­nı bir tür­lü an­la­ma­dan ev­le­ri­nin yo­lu­nu tu­tu­yor­lar... Ta­bii bi­zim fut­bol med­ya­sı an­lı­yor ya, ye­ter de ar­tar bi­le... >> Si­vass­por ve Trab­zons­por! Si­vass­por kad­ro de­rin­li­ği­ne de ka­vuş­tuk­tan son­ra, cid­di fa­vo­ri­ler ara­sın­da yer al­ma­ya baş­la­dı. Trab­zons­por müt­hiş mü­ca­de­le­den üç pu­an­la çık­tı. İs­ter mi­si­niz, sal­ta­nat ikin­ci de­fa dar­be ye­sin! Ge­çen haf­ta bu sü­tun­lar­da Trab­zons­por’un hiç sa­kat ver­me­yi­şi­ne dik­kat çek­miş­tim... Tuh be, ne ağız var­mış... Ser­kan sed­ye­lik ol­du. >> Ve­fa­lı Fe­ner­bah­çe! Fe­ner­bah­çe’de yıl­lar ön­ce for­ma gi­yip, bu­gün­le­rin te­me­li­ni atan­la­ra Şük­rü Sa­ra­coğ­lu Sta­dı’nda sa­de­ce ve sa­de­ce 8 ki­şi­lik yer ay­rıl­mış. Hem de 59 ba­sa­mak çı­kıl­dık­tan son­ra, yağ­mur al­tı­na ayar­lı... De­se­ni­ze Lef­ter‘e bi­le “Ne ol­muş ya­ni, oy­na­mış­sa oy­na­mış, ar­tık bi­zim mo­dern sta­dı­mız var” di­yen­le­rin yap­tık­la­rı bu çok mu ki? >> Roberto Car­los, Lin­coln’ü kur­tar­dı! Baş­lı­ğı oku­yup da, Car­los‘un va­tan­da­şı­nı de­niz­de bo­ğul­mak­tan kur­tar­dı­ğı­nı san­ma­yın. Me­se­le şu; Ha­ni Lin­coln, Ha­cet­te­pe ma­çın­da al­tı de­fa top sek­ti­rip ka­ka, ha­in ilan edil­miş­ti ya... İş­te Ro­ber­to Car­los da, De­niz­li’de beş de­fa sek­tir­di. Ee­ee de­me­yin... Spor med­ya­sı, Lin­coln‘ü linç eder­ken, Car­los‘un­ki­ne tek sü­tun, tek sa­ni­ye bi­le ayır­ma­dı. Böy­le­ce, ta­raf­sız, ala­bil­di­ği­ne yü­rek­li spor med­ya­sı, med­yas­por.com ad­lı si­te­de ha­be­ri ya­pan Mert ha­riç, her­ke­se eşit (!) ve il­ke­li (!) dav­ran­dı­ğı­nı bir ke­re da­ha ka­nıt­la­dı... Bu ayıp da si­ze ye­ter! >> Ya­şa­sın bü­yük yo­rum­cu­lar! İna­nı­lır gi­bi de­ğil... Efen­dim; Ara­go­nes, Fe­ner­bah­çe’yi ilk ya­rı­da çok kor­kak oy­nat­mış... Ha­di ca­nım siz de... Siz De­niz­lis­por’un ge­ri­ye doğ­ru üç maç­ta ilk ya­rı­la­ra, ilk bö­lüm­le­re kaç gol sığ­dır­dı­ğı­nı ha­tır­la­ya­bil­di­niz mi, bu yo­rum­la­rı ya­zar­ken, ya­par­ken? San­mam... Kim­ler mi? Me­se­la Gür­can Bil­giç kar­deş... Ha­tır­la­ta­yım; üç maç­ta ye­di gol... Ama ka­ba­hat siz­de de­ğil ki... Si­ze bu im­ka­nı su­nan, sö­züm ona yö­ne­ti­ci­ler­de... Ay­nen de­vam! >> Ka­fa­ya bak! Hür­ri­yet’te, De­niz­lis­por ma­çı son­ra­sı Alex‘in no­tu ye­di idi... Evet, yan­lış oku­ma­dı­nız on üze­rin­den ye­di... Sel­çuk‘un da öy­le, Edu‘nun­ki de... Ama Can Bar­tu ile ko­ca Nec­mi Tan­yo­laç‘ın iliş­ki­le­ri­nin ke­sil­di­ği yer­de ben de yan­lış arı­yo­rum... Par­don bit­me­di... Ge­nel ya­yın yö­net­me­ni 2 Ara­lık’ta­ki ya­zı­sın­da ön­ce Özal­cı ol­du­ğu­nu, şim­di de Bay­kal‘ı des­tek­le­di­ği­ni yaz­dık­tan son­ra... Ne ya­ni mi? Hiç Özal‘la Bay­kal‘ın ben­zer­li­ği var mı? Böy­le ba­şa, böy­le tı­raş! >> Rodrigo Tel­lo bok­sör müy­dü? Ne­re­dey­se ha­ya­tım ta­ma­mı­na ya­kı­nın­da maç iz­li­yo­rum. Ama bu sü­reç­te, val­la­hi de, bil­la­hi de, Tel­lo‘nun, The­o We­eks‘e at­tı­ğı apar­ka­ta hiç ta­nık ol­ma­dım. Ya­ni yum­ruk sı­kı­lıp, alt­tan yu­ka­rı­ya doğ­ru... Hem de yar­dım­cı­nın bur­nu di­bin­de... So­nuç mu? Üç may­mun! Ayıp be! >> Coş­kun Er­gün ve Ka­zım Gü­nar! Be­şik­taş ta­ri­hi­nin en önem­li dö­nem­le­rin­de öne çık­mış isim­ler­den dos­tum Coş­kun Er­gün‘ü kay­bet­miş ol­ma­nın acı­sı­nı du­yar­ken, Fe­ner­bah­çe’nin emek­tar­la­rın­dan Ne­dim Gü­nar‘ın ağa­be­yi Ve­fa­lı Ka­zım Ağa­be­yin ve­fat ha­be­ri gel­di. Her iki dos­tu­ma da Al­lah’tan rah­met, ge­ri­de ka­lan­la­rı­na baş sağ­lı­ğı ve sa­bır di­le­rim. Teb­rik: Bü­tün oku­yu­cu­la­rı­mın ve Müs­lü­man ale­mi­nin Kur­ban Bay­ra­mı’nı teb­rik eder, esen­lik­ler di­le­rim...
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT