BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > 1 t­ril­yon $’lık DA­VET

1 t­ril­yon $’lık DA­VET

Tür­ki­ye, kör­fez ül­ke­le­rin­de­ki ya­tı­rım fon­la­rı­nı çek­mek i­çin ha­re­ke­te ge­çi­yorTür­ki­ye, kü­re­sel dış fi­nans şart­la­rı­nın zor­laş­tı­ğı bu or­tam­da, li­ki­di­te arayışını kör­fez ül­ke­le­rin­de­ki ya­tı­rım fon­la­rı­na yo­ğun­laş­tı­ra­cak. Yak­la­şık 1 t­ril­yon do­lar­lık dev ya­tı­rım fo­nu i­le di­ğer kör­fez ya­tı­rım fon­la­rı; Tür­ki­ye’ye ya­tı­rım i­çin da­vet e­di­le­cek Tür­ki­ye’den üst seviyede yet­ki­li­le­rin ger­çek­leş­ti­re­ce­ği kör­fez ül­ke­le­ri tu­run­da, kü­re­sel ser­ma­ye­nin ak­tör­le­ri ara­sın­da yer alan baş­ta Suu­di Ara­bis­tan, Ku­veyt ve Bir­le­şik Arap Emir­lik­le­ri’nden ya­tı­rım ve li­ki­di­te im­kan­la­rı ara­na­cak. Suu­di Ara­bis­tan’ın oluş­tur­du­ğu ve dün­ya­nın en bü­yük ka­mu ser­ma­ye­li “ya­tı­rım fo­nu” ola­rak de­ğer­len­di­ri­len, yak­la­şık 1 tril­yon do­lar­lık dev ya­tı­rım fo­nu ile di­ğer kör­fez ya­tı­rım fon­la­rı Tür­ki­ye’de ya­tı­rım yap­ma­ya da­vet edi­le­cek. YA­TI­RIM İM­KA­NI­MIZ ÇOK Yet­ki­li­ler, kör­fez­de­ki ya­tı­rım fon­la­rı­na, Tür­ki­ye’de­ki ya­tı­rım im­kan­la­rı ko­nu­sun­da bil­gi­len­di­re­cek. Bu ara­da kör­fez ya­tı­rım fon­la­rı­nın, GAP baş­ta ol­mak üze­re ener­ji, te­le­ko­mü­ni­kas­yon, pe­ra­ken­de ve lo­jis­tik sek­tör­le­re ya­tı­rım ve iş­ti­rak açı­sın­dan sı­cak bak­tık­la­rı be­lir­ti­li­yor. Var­lı­ğa Da­ya­lı Men­kul Kıy­met İh­ra­cı (Su­kuk İca­ra) ko­nu­su­nun da ca­zip or­tak ya­tı­rım im­kan­la­rı ara­sın­da yer al­dı­ğı ifa­de edi­li­yor. Yet­ki­li­ler, da­ha ön­ce ya­pı­lan he­sap­la­ma­la­ra gö­re, Suu­di Ara­bis­tan’ın ku­ra­ca­ğı dev fon ha­riç, Tür­ki­ye’nin, kör­fez ül­ke­le­rin­den yıl­lık en az 10-15 mil­yar do­lar ser­ma­ye çe­ke­bi­le­ce­ği­ni vur­gu­lu­yor. Abu Da­bi’nin 875 mil­yar do­lar­lık fo­nu, Ku­veyt’in ise 700 mil­yar do­lar­lık ya­tı­rım fon­la­rı bu­lu­nu­yor. 6 MİLYAR DOLAR İÇİN ANLAŞMA YAPILMIŞTI Kör­fez böl­ge­si­nin g­lo­bal fi­nans pa­za­rın­da­ki ku­ru­luş­la­rı olan Ith­ma­ar Bank B.S.C, A­bu D­ha­bi In­vest­ment Ho­u­se, Gulf Fi­nan­ce Ho­u­se st­ra­te­jik iş bir­li­ği i­le o­luş­tu­ru­lan Vi­si­on.3; da­ha ön­ce 6 mil­yar do­lar tu­ta­rın­da bir fon i­çin Tür­ki­ye i­le ya­tı­rım ni­yet an­laş­ma­sı yap­mış­tı. Ya­tı­rım fo­nu, GAP’ta ta­rım­sal ya­tı­rım­ları ger­çek­leş­ti­re­cek.
Kapat
KAPAT