BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Zi­ra­at Ban­ka­sı Yu­na­nis­tan’da

Zi­ra­at Ban­ka­sı Yu­na­nis­tan’da

Yu­na­nis­tan’ın baş­ken­ti Ati­na ile Türk nü­fu­sun en yo­ğun ol­du­ğu Ba­tı Trak­ya’nın Gü­mül­ci­ne şeh­rin­de Zi­ra­at Ban­ka­sı şu­be­si hiz­me­te gir­di.Yu­na­nis­tan’ın baş­ken­ti Ati­na ile Türk nü­fu­sun en yo­ğun ol­du­ğu Ba­tı Trak­ya’nın Gü­mül­ci­ne şeh­rin­de Zi­ra­at Ban­ka­sı şu­be­si hiz­me­te gir­di. Zi­ra­at Ban­ka­sı Gü­mül­ci­ne Şu­be­si Mü­dü­rü Ne­si­mi Özay, şu an­da ban­ka­nın he­sap aç­ma iş­lem­le­ri­nin baş­la­dı­ğı­nı, ken­di­si ile bir­lik­te 7 per­so­ne­lin gö­rev ya­pa­ca­ğı şu­be­de, ilk aşa­ma­da ko­nut ve tü­ke­ti­ci kre­di­le­ri­nin ya­nı sı­ra Türk ve Yu­nan­lı iş adam­la­rı­na it­ha­lat ve ih­ra­cat iş­lem­le­rin­de her tür­lü ko­lay­lı­ğı sağ­la­ya­cak­la­rı­nı söy­le­di. Özay, Gü­mül­ci­ne şe­hir mey­da­nın­da açı­lan Zi­ra­at Ban­ka­sı­nın Tür­ki­ye’den Yu­na­nis­tan’a se­ya­hat eden­le­rin de her tür­lü dö­viz iş­le­mi­ni ya­pa­ca­ğını kay­det­ti. Özay, Yu­na­nis­tan’ın Baş­ken­ti Ati­na’da Par­la­men­to Bi­na­sı­nın bu­lun­du­ğu Sin­tag­ma Mey­da­nın­da Er­mu Cad­de­si­nin gi­ri­şin­de açı­lan Zi­ra­at Ban­ka­sın­da da 8 per­so­ne­lin gö­rev yap­tı­ğı­nı söz­le­ri­ne ek­le­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT