BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > BU­NA CAN MI DA­YA­NIR?

BU­NA CAN MI DA­YA­NIR?

Son haftalarda ­per­for­man­sın­da dü­şüş ol­du­ğu yö­nün­de e­leş­ti­ri­ler a­lan Ser­vet Çetin, Galatasa­ray’a geldiği günden beri sa­de­ce 1 maç ka­çır­dıSon haftalarda ­per­for­man­sın­da dü­şüş ol­du­ğu yö­nün­de e­leş­ti­ri­ler a­lan Ser­vet Çetin, Galatasa­ray’a geldiği günden beri sa­de­ce 1 maç ka­çır­dı 15 AY­DA 94 MAÇ Son haf­ta­lar­da yap­tı­ğı ha­ta­lar­la gün­de­me ge­len ve eleş­ti­ri­le­rin he­de­fi olan Ser­vet Çe­tin, yor­gun­lu­ğun kur­ba­nı ol­du. Geç­ti­ği­miz se­zon sır­tı­na ge­çir­di­ği G.Sa­ray for­ma­sıy­la 76 res­mi ma­çın 75’in­de oy­na­ya­rak ina­nıl­ma­sı güç bir re­ko­ra im­za atan Ser­vet, yo­ğun maç tra­fi­ği­nin de et­ki­siy­le per­for­man­sın­da dü­şüş ya­şa­ma­ya baş­la­dı. Sa­kat­lık­la­ra al­dır­ma­dan her maç­ta 90 da­ki­ka sa­ha­da ka­lan ba­şa­rı­lı fut­bol­cu, son ola­rak F.Bah­çe der­bi­sin­de el­ma­cık ke­mi­ği kı­rıl­ma­sı­na rağ­men, ade­ta ame­li­yat ma­sa­sın­dan kal­kar kalk­maz sa­ha­ya çık­tı. SA­KAT­LIK YIL­DIR­MA­DI 7 maç­tır özel mas­key­le oy­na­yan Ser­vet, se­zon ba­şın­dan bu ya­na G.Sa­ray’ın lig­de 14, Tür­ki­ye Ku­pa­sı’nda 2, Sü­per Ku­pa’da 1 ve Av­ru­pa’da oy­na­dı­ğı 8 kar­şı­laş­ma­nın tü­mün­de 90 da­ki­ka sa­ha­da kal­dı. Bu sü­reç için­de 11 kez Mil­li Ta­kım for­ma­sı­nı da ter­le­ten ba­şa­rı­lı de­fans oyun­cu­su, ge­çen se­zon sa­de­ce 6. haf­ta­da­ki Ka­sım­pa­şa ma­çın­da sa­kat­lı­ğı se­be­biy­le sa­ha­da ola­ma­mış ve li­gin son haf­ta­sın­da G.Bir­li­ği OF­TAŞ ile oy­na­nan şam­pi­yon­luk ma­çın­da 86. da­ki­ka­da ka­sı­ğın­da­ki sa­kat­lık yü­zün­den ma­çı bı­rak­mak zo­run­da kal­mış­tı. > Ercan YILDIZ SER­VET’İN A­ĞIR ME­SA­İ­Sİ Se­zon ­Lig ­Ku­pa­ Av­ru­pa ­Mil­li Top­lam 2007-08 33 8 10 8 59 2008-09 14 3 8 11 36 CİM­BOM’UN ÜÇ Sİ­LAH­ŞÖR­LE­Rİ Se­zon ba­şın­dan i­ti­ba­ren 25 res­mi maç oy­na­yan G.Sa­ray’da, Ser­vet, Me­i­ra ve Ay­han, en u­zun sü­re sa­ha­da ka­lan i­sim­ler ol­du. Ser­vet 25 ma­çın ta­ma­mın­da sa­ha­da ka­lır­ken, Me­i­ra yal­nız­ca bir 45 da­ki­ka ka­çır­dı. Ay­han i­se 22 maç­ta for­ma gi­ye­rek en is­tik­rar­lı i­sim­ler a­ra­sın­da yer al­dı. Ümit-Ba­rış müj­de­si G.Bir­li­ği ma­çı ha­zır­lık­la­rı­nı sür­dü­ren G.Sa­ray’da, Ümit ve Ba­rış’ın ta­kım­la bir­lik­te an­tren­ma­na çık­ma­sı tek­nik he­ye­ti se­vin­dir­di. 300 ta­raf­ta­rın iz­le­di­ği ça­lış­ma­da sa­rı-kır­mı­zı­lı fut­bol­cu­lar, tak­tik ağır­lık­lı bir id­man ger­çek­leş­tir­di. Sa­kat­lı­ğı sü­ren Sab­ri sa­ha et­ra­fın­da ko­şu yap­mak­la ye­ti­nir­ken, Ke­well ile sa­kat­lı­ğı bu­lu­nan Em­re Gün­gör ise an­tren­man­da yer al­ma­dı. Big­li­a ses­le­ri Bel­çi­ka’nın en yük­sek ti­raj­lı ga­ze­te­le­rin­den HLN, F.Bah­çe’nin de gün­de­min­de olan An­der­lecht’te for­ma gi­yen Ar­jan­tin­li Lu­cas Big­li­a için G.Sa­ray’ın da dev­re­de ol­du­ğu­nu yaz­dı. An­der­lecht’in Big­li­a’nın trans­fe­ri için yük­sek bir fi­yat is­te­di­ği be­lir­ti­len ha­ber­de, ku­lü­bün bu trans­fer­den ge­le­cek pa­ra­yı, ge­le­cek se­zon trans­fe­ri için kul­la­na­ca­ğı ifa­de edil­di. An­ka­ra se­fe­ri Geç­ti­ği­miz haf­ta A.Gü­cü’nü dep­las­man­da 3-0 mağ­lup eden G.Sa­ray, bu­gün yi­ne baş­kent yol­cu­lu­ğu­na çı­kı­yor. G.Bir­li­ği ma­çı için bu­gün ta­ri­fe­li se­fer­le An­ka­ra’ya gi­de­cek G.Sa­ray’da, ba­zı fut­bol­cu­lar ya­rın sa­at 12.00’de An­ka­mall Alış­ve­riş Mer­ke­zi’nde­ki G.Sa­ray Sto­re’da ta­raf­tar­lar­la bu­la­şa­rak li­sans­lı ürün­le­ri im­za­la­ya­cak­lar.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT