BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > gün 24 saat

gün 24 saat

Si­vass­por İs­tan­bul Ta­raf­tar­lar Der­ne­ği, 1895 yı­lın­da Sul­tan I­I. Ab­dül­ha­mid Han ta­ra­fın­dan ku­ru­lan Da­rü­la­ce­ze Ku­ru­mu’na kur­ban bay­ra­mı mü­na­se­be­tiy­le zi­ya­ret­te bu­lun­du.Anlamlı ziyaret ­Si­vass­por İs­tan­bul Ta­raf­tar­lar Der­ne­ği, 1895 yı­lın­da Sul­tan I­I. Ab­dül­ha­mid Han ta­ra­fın­dan ku­ru­lan Da­rü­la­ce­ze Ku­ru­mu’na kur­ban bay­ra­mı mü­na­se­be­tiy­le zi­ya­ret­te bu­lun­du. El­le­rin­de­ki çi­ko­la­ta ve kır­mı­zı-­be­yaz ka­ran­fil­ler­le yaş­lı­lar­la bay­ram­la­şan der­nek ü­ye­le­ri za­man za­man duy­gu­sal an­lar ya­şa­dı. > Cem BA­ŞA­RA­NER NBA’e Türk dam­ga­sı NBA’de Türk haf­ta­sı. Utah Jazz, Tim­ber­wol­ves’ı 99-96 ye­ner­ken ta­kı­mı ga­li­bi­ye­te ta­şı­yan isim Meh­met Okur ol­du. Ma­çı 21 sa­yı, 13 ri­ba­unt, 4 asist, 2 blok­la ta­mam­la­yan Okur’un son sa­ni­ye bas­ke­ti 20. yı­lı­nı kut­la­yan an­tre­nör Jerry Slo­an için an­lam­lı bir he­di­ye ol­du. Hi­da­yet Tür­koğ­lu da Ma­gic’in Bla­zers’ı 109-108 yen­di­ği maç­ta bi­ti­me 0.3 sa­ni­ye ka­la at­tı­ğı bas­ket­le ga­li­bi­ye­ti ge­tir­di. Ro­nal­do im­za­la­dı! Uzun sü­ren sa­kat­lı­ğı­nın ar­dın­dan geç­ti­ği­miz ay id­man­la­ra baş­la­yan Bre­zil­ya­lı sü­per yıl­dız Ro­nal­do fut­bol ha­ya­tı­na ül­ke­sin­de de­vam ede­cek. 32 ya­şın­da­ki is­min Co­rint­hi­ans ile söz­leş­me im­za­la­dı­ğı açık­lan­dı. Fi­le­de In­de­sit he­ye­ca­nı Va­kıf­bank Gü­neş Si­gor­ta Ba­yan Vo­ley­bol Ta­kı­mı, In­de­sit Av­ru­pa Şam­pi­yon­lar Li­gi C Gru­bu’nda bu­gün Po­lon­ya tem­sil­ci­si Fak­ro Musz­yni­an­ka ile kar­şı­la­şa­cak. Mü­sa­ba­ka, TSİ 19.00’da baş­la­ya­cak. Va­kıf­bank Gü­neş Si­gor­ta set ave­ra­jıy­la ikin­ci, Po­lon­ya tem­sil­ci­si ise dör­dün­cü sı­ra­da bu­lu­nu­yor. Ec­za­cı se­vin­dir­di Ec­za­cı­ba­şı Zen­ti­va Ba­yan Vo­ley­bol Ta­kı­mı, In­de­sit Av­ru­pa Şam­pi­yon­lar Li­gi E Gru­bu’nda­ki üçün­cü ma­çın­da, Fran­sız tem­sil­ci­si ASPTT Mul­ho­use’ı 3-1 yen­di. In­de­sit Er­kek­ler Av­ru­pa Şam­pi­yon­lar Li­gi’nde ise A Gru­bu’nda­ki F.Bah­çe, Yu­na­nis­tan’ın Irak­lis Se­la­nik ta­kı­mı­na 3-1 mağ­lup ol­du. Ba­yan­lar Av­ru­pa Kon­fe­de­ras­yon Ku­pa­sı 2. tur ilk ma­çın­da da F.Bah­çe Acı­ba­dem, Be­la­rus’un At­lant Ba­ra­no­vic­hi ta­kı­mı­nı 3-1 mağ­lup et­ti. G.Sa­ray-Mu­ni­ci­pal G.Sa­ray Ba­yan Bas­ket­bol Ta­kı­mı, FI­BA Av­ru­pa Ku­pa­sı 2. tur ilk ma­çın­da bu­gün dep­las­man­da Ro­man­ya tem­sil­ci­si Mu­ni­ci­pal ile kar­şı­la­şa­cak. Tar­go­vis­te şeh­rin­de­ki Sa­la Spor­tu­ri­lor Spor Sa­lo­nu’nda oy­na­na­cak kar­şı­laş­ma sa­at 19.00’da baş­la­ya­cak. Bo­taşs­por da İs­pan­ya’nın CB Fe­ve San Jo­se ta­kı­mı ile kar­şı­la­şa­cak. 3. Lig’de dün­kü so­nuç­lar TFF 3. Lig 2. Grup’ta dün 16. haf­ta­ya da­hil 3 maç oy­nan­dı. Alı­nan so­nuç­lar şöy­le: Göz­te­pe-Ba­lı­ke­sirs­por: 2-1, Na­zil­li Be­le­di­yes­por-Mus­ta­fa­ke­mal­pa­şas­por: 2-0, Ban­dır­mas­por-İz­mirs­por: 0-1.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 102715
  % 0.57
 • 5.2851
  % -0.34
 • 5.9555
  % -0.47
 • 6.7956
  % 0.67
 • 224.132
  % 0.63
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT