BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > So­ğuk ül­ke­de SICAK YARDIM

So­ğuk ül­ke­de SICAK YARDIM

Mo­ğo­lis­tan’ın Ul­gi şeh­rin­de İHH’nın kur­ban e­ti ve kö­mür da­ğı­tı­mı i­çin sı­ra­ya gi­ren halk, so­ğuk ha­va­ya al­dı­rış bi­le et­me­di. Ko­yu­nu kol­tu­ğu­nun al­tı­na a­lan gü­nü kur­tar­ma­nın mut­lu­lu­ğu i­le ça­dı­rı­nın yo­lu­nu tut­tu.> Osman SAĞIRLI Dağıtılan yardımlardan payına düşen bir koyunu alan yaşlı bir kadın, güçlükle taşıdığı etiyle evinin yolunu tuttu... Mo­ğo­lis­ta­n’­a ge­len­le­rin kı­sa sü­re­de fark et­tik­le­ri şey bu­ra­da seb­ze ye­mek­le­ri­nin ol­ma­dı­ğı­dır. Ha­zi­ran­da bi­le ka­rın ek­sik ol­ma­dı­ğı bu ül­ke­de yük­sek ra­kım se­be­biy­le de her han­gi bir seb­ze ve mey­ve ye­tiş­mi­yor. Sa­de­ce boz­kır­lar­da bi­ten ot­lar hay­van­lar için bi­çi­li­yor. Bu se­bep­le­dir ki, her ev ken­di­ne ye­te­cek ka­dar hay­van bes­li­yor, gün­de üç öğün et ye­ni­yor. Mo­ğo­lis­ta­n’­ın ku­zey­ba­tı­sın­da Ka­zak Türk­le­ri­’nin yo­ğun ola­rak ya­şa­dı­ğı Ba­yan Ul­gi eya­le­tin­de­ki halk ise ge­le­nek­le­rin­den kay­nak­la­nan cö­mert­li­ği her fır­sat­ta gös­te­ri­yor. Han­gi ka­pı­yı çal­san, “biz de si­zi bek­li­yor­duk” di­ye­rek bir hay­va­nı al aşa­ğı edi­yor­lar. İn­san en çok han­gi işi ya­par­sa o ko­nu­da ma­hir­dir der­ler ya bun­lar­ da 10 da­ki­ka için­de bir ko­yu­nu ka­za­na sok­ma­yı ba­şa­rı­yor. VE­JA­TER­YEN­LER AÇ KA­LI­YOR Sof­ra kül­tür­le­ri ise bi­zim­ki­ne hiç ben­ze­mi­yor. En ağır mi­sa­fir baş kö­şe­ye otur­tu­lu­yor, or­ta­ya ko­nu­lan eti doğ­ra­yıp sağ­dan baş­la­ya­rak ik­ram et­me­si is­te­ni­yor. “Ben bu işi bil­mi­yo­ru­m” di­yen­le­re ise ora­cık­ta ders ve­ri­li­yor. Ha­a unut­ma­dan söy­le­ye­lim bu sof­ra­lar­da “Ben ve­je­tar­ye­ni­m” cüm­le­si hiç­bir an­lam ifa­de et­mi­yor. So­ğuk­tan ko­ru­mak için etin en yağ­lı yer­le­ri­ni yi­yen Ka­zak­lar, ve­je­tar­yen­le­re de yağ­sız yer­le­rin­den ik­ram edi­yor. Hal böy­le olun­ca ta­bi ki bu­ra­da­ki kur­ban et­le­ri­nin da­ğı­tı­mı bu özel­lik dik­ka­te alı­na­rak ya­pı­lı­yor. İH­H’­nın ve di­ğer ha­yır­se­ver­le­rin kes­ti­ği kur­ban­la­rın da­ğı­tı­mı, Tür­ki­ye­’de ol­du­ğu gi­bi üç beş ki­lo­luk par­ça et­ler ye­ri­ne ko­yun­lar ve sı­ğır­lar ol­du­ğu gi­bi ve­ri­li­yor.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT