BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Baklavacılar da artık okullu oldu

Baklavacılar da artık okullu oldu

Bak­la­va ve tat­lı sek­tö­rü­ne ni­te­lik­li iş gü­cü sağ­la­mak maksadıyla Bak­la­va ve Tat­lı Üre­ti­ci­le­ri Der­ne­ği (BAK­TAD) ve İs­tan­bul İl Mil­li Eği­tim Mü­dür­lü­ğü ara­sın­da im­za­la­nan pro­to­kol­le, Bah­çe­li­ev­ler Si­ya­vuş­pa­şa Ana­do­lu Mes­lek ve Mes­lek Li­se­si bün­ye­sin­de Bak­la­va­cı­lık ve Tat­lı­cı­lık Bö­lü­mü açıl­dı.Bak­la­va ve tat­lı sek­tö­rü­ne ni­te­lik­li iş gü­cü sağ­la­mak maksadıyla Bak­la­va ve Tat­lı Üre­ti­ci­le­ri Der­ne­ği (BAK­TAD) ve İs­tan­bul İl Mil­li Eği­tim Mü­dür­lü­ğü ara­sın­da im­za­la­nan pro­to­kol­le, Bah­çe­li­ev­ler Si­ya­vuş­pa­şa Ana­do­lu Mes­lek ve Mes­lek Li­se­si bün­ye­sin­de Bak­la­va­cı­lık ve Tat­lı­cı­lık Bö­lü­mü açıl­dı. BAK­TAD Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Meh­met Yıl­dı­rım, yap­tı­ğı açık­la­ma­da, İs­tan­bul İl Mil­li Eği­tim Mü­dür­lü­ğü ile im­za­la­dık­la­rı pro­to­kol çer­çe­ve­sin­de, Bah­çe­li­ev­ler Si­ya­vuş­pa­şa Ana­do­lu Mes­lek ve Mes­lek Li­se­si Un­lu Ma­mul­ler Bö­lü­mü içi­ne Bak­la­va­cı­lık ve Tat­lı­cı­lık Bö­lü­mü’nü de ek­le­dik­le­ri­ni söy­le­di. Ye­ni açı­lan bö­lümde eği­tim­le­r uy­gu­la­ma­lı ola­rak ger­çek­leş­ti­ri­le­cek.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT