BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Zey­tin­bur­nu ve Kar­tal’da 2 ce­set bu­lun­du

Zey­tin­bur­nu ve Kar­tal’da 2 ce­set bu­lun­du

Zey­tin­bur­nu’nda kim­li­ği be­lir­siz bir er­kek ce­se­di bu­lun­du. Olay ye­ri­ne ge­len po­lis, şah­sın na­sıl öl­dü­ğü ile il­gi­li araş­tır­ma baş­lat­tı. Edi­ni­len bil­gi­le­re gö­re, Si­liv­ri­ka­pı Sur di­bin­de sa­at 12.00 sı­ra­la­rın­da bir er­kek ce­se­di­ni gö­ren va­tan­daş­lar, po­li­se ha­ber ver­di.Zey­tin­bur­nu’nda kim­li­ği be­lir­siz bir er­kek ce­se­di bu­lun­du. Olay ye­ri­ne ge­len po­lis, şah­sın na­sıl öl­dü­ğü ile il­gi­li araş­tır­ma baş­lat­tı. Edi­ni­len bil­gi­le­re gö­re, Si­liv­ri­ka­pı Sur di­bin­de sa­at 12.00 sı­ra­la­rın­da bir er­kek ce­se­di­ni gö­ren va­tan­daş­lar, po­li­se ha­ber ver­di. Olay ye­ri­ne ge­len po­lis ekip­le­ri, çev­re­de gü­ven­lik ted­bir­le­ri ala­rak ce­se­di in­ce­le­di. Ce­se­din üze­rin­de ya­pı­lan in­ce­le­me­de kim­li­ğe rast­lan­maz­ken, şah­sın 30’lu yaş­lar­da ol­du­ğu öğ­re­nil­di. Kar­tal’da da de­niz­de bir ka­dın ce­se­di bu­lun­du. Alı­nan bil­gi­ye gö­re, İDO is­ke­le­si ya­kı­nın­da va­tan­daş­lar­ca su yü­ze­yin­de fark edi­len ka­dın ce­se­di, olay ye­ri­ne çağ­rı­lan po­lis ve it­fa­iye ekip­le­rin­ce kı­yı­ya çı­kar­tıl­dı. Üze­rin­den kim­li­ği­ni be­lir­le­me­ye ya­ra­ya­cak her­han­gi bir bel­ge çık­ma­yan 60 yaş­la­rın­da­ki bir ka­dı­na ait ce­set, po­li­sin in­ce­le­me­le­ri­nin ar­dın­dan mor­ga kal­dı­rıl­dı.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT