BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Dev­let erkanı ce­na­ze­de

Dev­let erkanı ce­na­ze­de

İs­tan­bul Va­li­si Mu­am­mer Gü­ler’in an­ne­si Lüt­fi­ye Gü­ler’in ce­na­ze­si, Ce­be­ci As­ri Me­zar­lı­ğı’n­da def­ne­dil­di.> Mü­ge Tut­ca­lı AN­KA­RA İ­HA İs­tan­bul Va­li­si Mu­am­mer Gü­ler’in an­ne­si Lüt­fi­ye Gü­ler’in ce­na­ze­si, Ce­be­ci As­ri Me­zar­lı­ğı’n­da def­ne­dil­di. ­Te­da­vi gör­dü­ğü Baş­kent Has­ta­ne­si’n­de ön­ce­ki gün ve­fat e­den Lüt­fi­ye Gü­ler (80) i­çin Ko­ca­te­pe Ca­mi­si’n­de öğ­le na­ma­zı­nın ar­dın­dan ce­na­ze na­ma­zı kı­lın­dı. ­Ce­na­ze tö­re­ni­ne, İs­tan­bul Va­li­si Mu­am­mer Gü­ler ve ak­ra­ba­la­rı i­le Cum­hur­baş­ka­nı Ab­dul­lah Gül, Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı Or­ge­ne­ral İl­ker Baş­buğ, Ka­ra Kuv­vet­le­ri Ko­mu­ta­nı Or­ge­ne­ral I­şık Ko­şa­ner, Dev­let Ba­ka­nı Meh­met Şim­şek, İ­çiş­le­ri Ba­ka­nı Be­şir A­ta­lay, Kül­tür ve Tu­rizm Ba­ka­nı Er­tuğ­rul Gü­nay, A­da­let Ba­ka­nı Meh­met A­li Şa­hin, DSP Ge­nel Baş­ka­nı Ze­ki Se­zer, An­ka­ra Va­li­si Ke­mal Ö­nal, Em­ni­yet Ge­nel Mü­dü­rü O­ğuz Ka­ğan Kök­sal, İs­tan­bul Em­ni­yet Mü­dü­rü Ce­la­let­tin Cer­rah, An­ka­ra Em­ni­yet Mü­dü­rü Er­cü­ment Yıl­maz, An­ka­ra Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Me­lih Gök­çek, Ke­çi­ö­ren Be­le­di­ye Baş­ka­nı Tur­gut Al­tı­nok, TOBB Baş­ka­nı Ri­fat Hi­sar­cık­lı­oğ­lu i­le sen­di­ka baş­kan­la­rı ve bü­rok­rat­lar ka­tıl­dı.
Kapat
KAPAT