BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ba­ba­can’dan La­tin çı­kar­ma­sı

Ba­ba­can’dan La­tin çı­kar­ma­sı

Tür­ki­ye’nin La­tin Ame­ri­ka’ya açı­lım po­li­ti­ka­sı çer­çe­ve­sin­de Mek­si­ka’da bu­lu­nan Dı­şiş­le­ri Ba­ka­nı Ali Ba­ba­can, bu böl­ge­nin önem­li ül­ke­le­rin­den Mek­si­ka’da­ki te­mas­la­rı­nı sür­dü­rü­yor.Tür­ki­ye’nin La­tin Ame­ri­ka’ya açı­lım po­li­ti­ka­sı çer­çe­ve­sin­de Mek­si­ka’da bu­lu­nan Dı­şiş­le­ri Ba­ka­nı Ali Ba­ba­can, bu böl­ge­nin önem­li ül­ke­le­rin­den Mek­si­ka’da­ki te­mas­la­rı­nı sür­dü­rü­yor. Ba­ba­can dün Mek­si­ka Ma­li­ye Ba­ka­nı Au­gus­tin Cars­tens ve Mer­kez Ban­ka­sı Baş­ka­nı Gu­il­ler­mo Or­tiz Mar­ti­nez ile gö­rüş­tü. Ba­ba­can, “80 yıl­da Mek­si­ka’ya ge­len ilk Türk Dı­şiş­le­ri ba­ka­nı ola­rak uma­rım ye­ni bir zi­ya­ret için bir 80 yıl da­ha bek­len­mez” de­di.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT